Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 92/2016 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-01-23 10:19:55
Zarządzenie Nr 91/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2017-01-23 10:17:05
Zarządzenie Nr 93/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-01-09 11:03:31
Zarządzenie Nr 89/2016 w sprawie powołania na stanowisko p.o. Dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze 2016-12-21 12:43:02
Zarządzenie Nr 88/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2016-12-21 12:41:46
Zarządzenie Nr 85/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-12-20 15:08:47
Zarządzenie Nr 87/2016 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2016-12-14 15:17:05
Zarządzenie Nr 86/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2016-12-14 15:14:54
Zarządzenie Nr 84/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór" 2016-12-13 15:18:31
Zarządzenie Nr 83/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2016-12-02 12:20:38
Zarządzenie Nr 82/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i w drodze przetargu ograniczonego 2016-11-25 12:30:32
Zarządzenie Nr 81/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:"Przebudowa ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną - dz. nr 406 do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D)". Zadanie realizowane będzie w systemie "zaprojektuj i wybuduj". 2016-11-25 12:19:22
Zarządzenie Nr 80/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 3 lat 2016-11-25 12:12:40
Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2017 rok 2016-11-22 14:59:33
Zarządzenie Nr 78/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2014 z dn. 16 maja 2014 r. powołującego Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Czarny Bór 2016-11-22 14:57:39
Zarządzenie Nr 77/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany tj. działki nr 358/3 obręb Grzędy na działkę nr 231/2 obręb Czarny Bór, bez obowiązku dokonywania dopłat 2016-11-10 10:52:17
Zarządzenie Nr 76/2016 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Pubicznej w Czarnym Borze 2016-11-10 10:48:51
Zarządzenie Nr 75/2016 w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze 2016-11-10 10:46:15
Zarządzenie Nr 74/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-12-06 09:34:58
Zarządzenie Nr 73/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, najem, dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór 2016-11-10 10:42:44
Zarządzenie Nr 72/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2016-10-12 11:55:52
Zarządzenie Nr 71/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej 2016-10-12 11:53:27
Zarządzenie Nr 70/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 3 lat 2016-10-10 11:10:54
Zarządzenie Nr 69/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2016-10-10 11:08:54
Zarządzenie Nr 68/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2016-10-10 11:06:52
Zarządzenie Nr 67/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2016-10-10 11:04:02
Zarządzenie Nr 66/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2016-10-10 10:59:07
Zarządzenie Nr 65/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2016-10-10 10:56:24
Zarządzenie Nr 64/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2016 roku 2016-12-20 15:07:16
Zarządzenie Nr 63/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-10-19 08:42:02
Zarządzenie Nr 62/2016 w sprawie nieskorzystania przez Gminę z przysługującego jej prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Grzędach 2016-10-10 10:53:57
Zarządzenie Nr 61/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2016-09-26 10:59:56
Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie ochrony lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czarnym Borze w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 2 października 2016 r. 2016-09-21 15:28:39
Zarządzenie Nr 59/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Przebudowa ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze" (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną - dz. nr 406 do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D w systemie "zaprojektuj i wybuduj") 2016-09-21 15:21:07
Zarządzenie Nr 58/2016 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór 2016-09-20 16:23:30
Zarządzenie Nr 57/2016 w sprawie aktualizacji zapisów zasad rachunkowości obowiązujących w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2016-12-06 09:31:27
Zarządzenie Nr 56/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej 2016-09-19 14:55:12
Zarządzenie Nr 55/2016 w sprawie wskazania osoby wchodzacej z urzędu do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czarnym Borze w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czarny Bór, zarządzonych na dzień 2 października 2016 r. 2016-09-02 13:48:38
Zarządzenie Nr 54/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-09-08 15:48:05
Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2016 r. 2016-09-01 15:04:17
Zarządzenie Nr 52/2016 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania: Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką nr 367 - etap III" 2016-09-01 14:52:37
Zarządzenie Nr 51/2016 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2016-08-24 14:22:11
Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 2016-08-24 14:21:39
Zarządzenie Nr 49/2016 w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji wnoszonych do organów samorządu gminy 2016-08-26 12:56:20
Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości do III przetargu 2016-08-17 13:54:45
Zarządzenie Nr 47/2016 w sprawie aktualizacji zapisów zasad rachunkowości obowiązujących w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2016-12-06 09:28:46
Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-08-17 13:52:48
Zarządzenie Nr 45/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Witkowie - działka nr 135" 2016-07-28 11:56:55
Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2016-07-28 09:35:52
Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2016 dotacji z budżetu gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2016-07-20 15:06:56
Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej 2016-07-15 10:58:22
Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie nieskorzystania przez Gminę z przysługującego jej prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Czarnym Borze 2016-07-15 11:10:26
Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-07-21 08:43:25
Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze za 2015 rok 2016-07-13 09:13:40
Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Czarnym Borze za 2015 rok 2016-07-13 09:12:04
Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czarny Bór 2016-06-16 14:23:32
Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2016-06-16 14:22:57
Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości do II przetargu 2016-06-16 14:21:25
Zarządzenie Nr 34/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-06-24 13:54:55
Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2016-06-02 12:04:41
Zarządzenie Nr 32/2016 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór oraz terminu jego odpracowania 2016-06-01 12:23:04
Zarządzenie Nr 31/2016 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Województwa Dolnośląskiego nieruchomości położonych w Czarnym Borze 2016-06-01 12:19:05
Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie : Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Czarny Bór oraz jej jednostek organizacyjnych 2016-05-10 14:18:18
Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-05-10 12:12:01
Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Czarny Bór, położonych w obrębie Czarny Bór, na rzecz Sieci Internetowej Gorce z siedzibą przy ul. Wesołowskiego - Masalskiego 1-4, 58-371 Boguszów - Gorce 2016-05-10 12:10:49
Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie wyrażanie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarny Bór, położonej w obrębie Grzędy, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11 2016-05-10 12:07:10
Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie wyrażenia zgody na użycienie części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy dla Polskiego Czerwonego Krzyża - Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego we Wrocławiu 2016-05-10 11:54:13
Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie nie skorzystania przez Gminę z przysługującego jej prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Czarnym Borze 2016-05-10 11:50:37
Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania Wójta Gminy Czarny Bór 2016-05-10 09:01:42
Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru w gminie Czarny Bór 2016-05-10 08:59:24
Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Bór na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2016-05-10 08:24:38
Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-04-22 09:21:43
Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-04-22 09:19:22
Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2015 rok 2016-04-22 09:14:21
Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Czarny Bór w celu ustawienia pojemników na odzież używaną oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy 2016-04-22 09:03:03
Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 - etap III" 2016-03-21 15:22:52
Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-03-15 13:11:16
Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zamiany, stanowiących własność Gminy Czarny Bór 2016-03-15 13:09:39
Zarządzenie Nr 14 /2016 w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 2016-03-15 12:57:41
Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku 2016-03-08 10:38:26
Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-03-21 15:18:12
Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy Zespołu ds. Stypendiów Sportowych 2016-03-04 13:44:03
Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2016-02-25 14:50:01
Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Odbudowa mostu przez Potok Lesk w ciągu drogi dojazdowej do budynku ul. Polna 6 w Czarnym Borze oraz remont i przebudowa drogi w obrębie przepustu zlokalizowanego na działce nr 672 w Witkowie 2016-02-10 11:44:38
Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2016 dotacji z budżetu Gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2016-02-10 11:43:37
Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 r. 2016-02-23 08:11:37
Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Czarnym Borze z filią w Witkowie w Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarnym Borze w roku szkolnym 2016/2017 2016-02-08 15:12:25
Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarnym Borze w roku szkolnym 2016/2017 2016-02-08 15:09:11
Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie umożliwienia dłużnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej i osobistej odpracowania zadłużenia z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czarny Bór 2016-02-08 14:49:57
Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2016-01-25 11:19:27
Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-02-08 14:44:21
Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku 2016-01-05 15:48:49