Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 2019-01-11 12:35:52
Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Czarny Bór 2019-01-11 12:37:43
Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Czarny Bór 2019-02-04 09:16:13
Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-02-04 12:11:36
Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-02-04 12:13:07
Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Czarny Bór do przygotowania i realizacji partnerskiego projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Działanie 3.3. efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.4 typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii-projekty dotyczące zwalczanie emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020 2019-02-04 09:24:37
Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie przekazania w formie darowizny sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu 2019-02-04 09:19:21
Uchwała Nr VI/31/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bórna 2019 rok 2019-02-28 12:56:52
Uchwała Nr VI/32/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-02-28 12:55:06
Uchwała Nr VI/33/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Czarny Bór w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023 2019-02-28 12:53:26
Uchwała Nr VI/34/2019 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą ,,Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze"i 2019-02-22 09:26:57
Uchwała Nr VII/35/2019 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Czarny Bór na lata 2019-2022 2019-04-04 10:24:35
Uchwała Nr VII/36/2019 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2019 roku 2019-04-04 10:31:00
Uchwała Nr VII/37/2019 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażania zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "IV GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2019-04-04 10:36:10
Uchwała Nr VII/38/2019 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Czarny Bór w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujetym w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór 2019-04-04 10:41:00
Uchwała Nr VII/39/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/34/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą " Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze " 2019-04-04 10:44:57
Uchwała Nr VII/40/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-04-04 10:48:29
Uchwała Nr VII/41/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór na 2019 2019-04-04 10:53:33
Uchwała Nr VII/42/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na 2019 r. 2019-04-04 10:55:38
Uchwała Nr VII/43/2019 w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz koszenia poboczy i oczyszcznia rowów przydrożnych dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Czarny Bóra 2019-04-04 10:59:00
Uchwała Nr VIII/44/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-04-18 15:27:04
Uchwała Nr VIII/45/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-04-18 15:29:15
Uchwała Nr VIII/46/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych 2019-04-18 15:30:56
Uchwała Nr VIII/47/2019 w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Wałbrzyskim budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3367D w Witkowie 2019-04-18 15:34:07
Uchwała Nr IX/48/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-05-10 13:28:54
Uchwała Nr IX/49/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-05-13 10:33:13
Uchwała Nr IX/50/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Czarny Bór 2019-05-10 13:31:13
Uchwała Nr X/51/2019 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarn Bór na lata 2019-2029" 2019-06-06 13:41:47
Uchwała Nr X/52/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2019-06-06 13:44:12
Uchwała Nr X/53/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-06-06 13:46:26
Uchwała Nr X/54/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-06-06 14:34:14
Uchwała Nr X/55/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-06-06 14:36:05
Uchwała Nr XI/56/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór votum zaufania 2019-06-26 12:27:47
Uchwała Nr XI/57/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2018 rok 2019-06-26 12:30:28
Uchwała Nr XI/58/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 2019-06-26 12:32:51
Uchwała Nr XI/59/2019 w sprawie Statutu Gminy Czarny Bór 2019-06-26 12:35:13
Uchwała Nr XI/60/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-06-27 07:44:36
Uchwała Nr XI/61/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-06-27 07:46:44
Uchwała Nr XII/62/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-08-08 11:12:21
Uchwała Nr XII/63/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-08-08 11:14:31