Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:Remont mostu przez Potok Grzędzki w ciągu drogi gminnej (dz. nr 410) - km 0+00 w Grzędach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gmina Czarny Bór ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust .8  Prawa zamówień publicznych na zadanie:

Remont mostu przez Potok Grzędzki w ciągu drogi gminnej (dz. nr 410) - km 0+00 w Grzędach
Numer ogłoszenia w BZP: 60315 - 2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarny Bór , ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór, woj. dolnośląskie, tel. 074 8450139, faks 074 8450006.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarny-bor.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont mostu przez Potok Grzędzki w ciągu drogi gminnej (dz. nr 410) - km 0+00 w Grzędach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont mostu przez Potok Grzędzki w ciągu drogi gminnej (dz. nr 410) - km 0+00 w Grzędach. Zakres robót obejmuje : -przywrócenie pierwotnego koryta Potoku Grzędzkiego w obrębie mostu, -wykonanie umocnienia brzegowego, -zasadniczy zakres remontu samego obiektu mostowego sprowadza się do: a) odsłonięcia od -od góry- istniejącego ustroju nośnego o żelbetowej konstrukcji płytowej (szerokości mierzonej prostopadle - 4,00 m i długości po skosie - 12,0 m) ; b) skucia na założoną wstępnie grubość 8 cm górnej powierzchni płyty (poprzez usunięcie luźnych i zwietrzałych elementów betonu) i wykonanie prętów kotwiących typu L (jak na rys. 4) wwierconych i wklejonych na głębokość min. 10 cm w rozstawie wzajemnym max. 30 cm ; c) wykonania nadbetonu B-30 o grubości średniej 12 cm ( z nadaniem płycie spadków poprzecznych i pochylenia podłużnego min. 1 %) wraz z nowymi gzymsami i zakończeniami czołowymi (wg rys. nr 5). Zbrojenie nadbetonu siatką Ø 10,0 mm o oczkach 10 x 10 cm ; d) wstawienia nowej poręczy typu DODP-2 w miejsce uprzednio rozebranej z rur stalowych (2 x 12 mb). Poręcze można wstawić przed wykonaniem nadbetonu lub za pomocą tzw. marek stalowych uprzednio przygotowanych i połączonych ze zbrojeniem gzymsów (rys. 4) ; e) ułożenia izolacji poziomej mostowej z papy termozgrzewalnej (stosownego typu) ; f) wykonania warstwy ochronnej izolacji z asfaltu twardolanego lub piaskowego grubości 3 cm ; g) wykonania na czołach ustroju nośnego drenażu typu francuskiego z wyprowadzeniem w skarpy dojazdów do mostu wraz z podbudową z KŁSM 0/63,0 mm grubości 30 cm na długości 2 x 1,00 m po obu stronach mostu ; h) ułożenia nawierzchni z BA(0/12,0) grubości 4 cm na warstwie ochronnej izolacji na ustroju nośnym i czołach mostu (łącznie na długości 10,00 m i szerokości 3,00 m) ; i) uzupełnienia ubytków w korpusach podpór mostu z elementów (bloczków) granitowych, po uprzednim wykuciu pozostałości po -byłych- i osadzeniu nowych na zaprawie cementowej 1:3. Przyjęto ok. 15 % powierzchni istniejących ścian korpusów ; j) uzupełnienia ubytków w spoinowaniu elementów kamiennych korpusów podpór - przyjęto ok. 25 % łącznej dostępnej powierzchni ścian ; k) oczyszczenia mechaniczno- ściernego spodniej i bocznej powierzchni ustroju nośnego i wykonania reprofilacji masami bezskurczowymi stosowanymi w mostownictwie. Przyjęto całą powierzchnię spodnią i boczną ustroju nośnego o grubości warstwy reprofilacyjnej - 2 cm ; l) nałożenia na reprofilowaną powierzchnię powłoki hydrofobowej w kolorze betonu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót (który stanowi materiał pomocniczy)- zał. do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.13-7, 45.10.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) . 3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : BGŻ S.A. Wałbrzych 14 2030 0045 1110 0000 0086 6160 dla wadium z adnotacją wadium - Remont mostu przez Potok Grzędzki w ciągu drogi gminnej (dz. nr 410) - km 0+00 w Grzędach 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych , 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert .Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czarny Bór. 6.Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, 7. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 8. W przypadku niezabezpieczenia oferty wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt 3. wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie, budowie, przebudowie obiektu mostowego o wartości nie mniejszej 150 000 PLN każda. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał zrealizowanie zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dowodami określającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie


O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie, budowie, przebudowie obiektu mostowego o wartości nie mniejszej 150 000 PLN każda. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał zrealizowanie zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dowodami określającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lu ekonomicznych na zasadach art. 26 ust.2b ustawy Pzp oferta musi zawierać : - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, - oraz dokumenty dotyczące w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. - w przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia dokumenty wymienione w pkt 2 i 3, 7 SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 95

·         2 - Gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach: 1) termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy tj. np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, itp., 2) zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp., 3) regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie podpisania umowy, wywołujące potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 4) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach, 5) wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu, powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy, 6) zmiany wynagrodzenia umownego brutto z uwagi na zmianę stawki podatku VAT. Zmiana będzie wprowadzona do umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 7) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie zakładał w ofercie wykonania danej części zamówienia przy pomocy podwykonawcy, 10) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 11) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru, 12) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, 13) w ramach art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane. 14) W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia). 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3 Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej strony. Druga strona zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko w terminie uzgodnionym przez strony. 3. W przypadku zmiany umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 7 i pkt 8 zmiana zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Wykonawcę, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w umowie w zapisach dot. podwykonawców. Zmiana zostanie wprowadzona w terminie uzgodnionym przez strony. 4. Zasady określone w ust. 2 nie mają zastosowania do zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 6), w tym przypadku Zamawiający poinformuję na piśmie Wykonawcę o nowej stawce podatku VAT. 5.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.czarny-bor.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX- lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX- lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie o zawarciu umowy.pdf (PDF, 16KB) 2015-05-21 12:16:58 274 razy
2 Informacja o wyborze oferty.pdf (PDF, 30KB) 2015-05-15 10:03:52 361 razy
3 Zał. nr 7-3 SST.rar (RAR, 1.MB) 2015-04-28 15:22:24 320 razy
4 Dokumentacja projektowa Zał nr 7-2.rar (RAR, 4.MB) 2015-04-28 15:21:20 369 razy
5 Dokumentacja projektowa zał. nr 7-1.rar (RAR, 7.MB) 2015-04-28 15:18:36 336 razy
6 SIWZ z zał. nr 1-6.doc (DOC, 29KB) 2015-04-28 15:14:25 330 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Surgieniewicz 28-04-2015 15:14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Surgieniewicz 28-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Alicja Surgieniewicz 21-05-2015 12:16:58