Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony:Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 - etap II (km 0+000 - 1+110)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gmina Czarny Bór ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust .8  Prawa zamówień publicznych na zadanie:

Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 - etap II (km 0+000 - 1+110)
Numer ogłoszenia BZP: 64745 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarny Bór , ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór, woj. dolnośląskie, tel. 074 8450139, faks 074 8450006.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarny-bor.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 - etap II (km 0+000 - 1+110).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 - etap II (km 0+000 - 1+110), w następującym zakresie: -budowa I odcinka drogi o długości ok. 1,110 km wraz z włączeniem w drogę powiatową 3366D z wyłączeniem robót ziemnych oraz wycinki drzew, które to roboty zostaną wykonane przez Mineral sp. z o.o. przed robotami objętymi niniejszym zamówieniem -Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 350 mb wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi -Budowa muru oporowego konstrukcji gruntu zbrojonego o powierzchni ok 1 060 m2 W szczególności w ramach robót należy wykonać: -Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 3366D w obrębie skrzyżowania z projektowaną drogą -Rozbiórkę przepustów i ścianek czołowych przepustów w obrębie skrzyżowania z projektowaną drogą -Profilowanie i zagęszczenie podłoża po robotach ziemnych wykonanych przez Mineral Polska sp. z o.o. -Wykonanie stabilizacji gruntu cementem gr 20 cm -Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa gr 20 cm, dostarczonego przez Mineral Polska sp. z o.o. na plac budowy -Wykonanie podbudowy z Betonu asfaltowego gr 7 cm -Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr 6 cm -Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA gr 5 cm -Wykonanie poboczy z niesortu/frezowiny -Wykonanie nawierzchni tłuczniowej placu do zawracania -Ułożenie krawężników betonowych -Wykonanie przepustów pod drogą i zjazdami -Wykonanie ścianek czołowych przepustów -Wykonanie rowów przydrożnych -Likwidacja kolizji energetycznych -Wykonanie murów oporowych wraz z projektem wykonawczym określającym rodzaj, ilość i długość siatek z kruszywa dostarczonego przez Mineral Polska sp. z o.o. -Humusowanie i obsiania skarp Roboty będące przedmiotem zamówienia należy realizować w oparciu o: 1) zezwolenie na realizację inwestycji drogowej Nr 228/2014 z dnia 16.02.2014 r. oraz 604/2014 z dnia 15 09 2014 r. wydane przez Starostę Wałbrzyskiego, 2) dokumentację projektową opracowaną przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT Sędzisław 50 58-410 Marciszów, zawierającą: a) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, b) Projekt Budowlany, c) Projekt Wykonawczy, d) Projekt Organizacji Ruchu Docelowego. 3. Zakres obowiązków Wykonawcy W zakresie obowiązków Wykonawcy znajduje się: 1) zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie przejęcia punktów osnowy geodezyjnej od Mineral Polska sp. z o.o. założonej na potrzeby robót ziemnych, utrzymania tych punktów, wykonania koniecznych domiarów dla potrzeb własnych robót (w tym tyczenie muru oporowego i kanalizacji deszczowej), wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W razie uszkodzenia punktów osnowy założonej przez Mineral Polska sp. z o.o. Wykonawca odtworzy te punkty na własny koszt 2) Dokonanie kontroli przygotowanego podłoża wykonanego przez Mineral Polska sp z o.o. w zakresie prawidłowości wytyczenia oraz zagęszczenia podłoża w terminie 14 dni od przekazania placu budowy Wykonawcy. Brak zastrzeżeń zgłoszonych Inżynierowi w tym okresie uważać się będzie za brak uwag do jakości przygotowania podłoża przez Mineral Polska sp. z o.o. 3) sporządzenie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz wszelkich niezbędnych, posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót towarzyszących wymaganych przepisami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Ro¬bót Budowlanych, 4) sporządzenie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego projektu wykonawczego budowy muru oporowego z gruntu zbrojonego. W związku z faktem, że Zamawiający nie narzuca producenta siatek do zbrojenia gruntu, a każda z produkowanych siatek posiada inną charakterystykę reologiczną, konieczne jest opracowanie projektu określającego parametry i długości siatek oraz rozmieszczenie siatek. UWAGA: Zamawiający wymaga stosowania siatek o sztywnych węzłach. 5) Wykonanie i utrzymanie wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu, 6) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, 7) zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budowy, 8) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem BiOZ, 9) wbudowanie materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym w dokumentacji pro¬jektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w tym kontrola materiałów dostarczanych przez Mineral Polska sp. z o.o. 10) przedstawienie Inżynierowi wykazu wszystkich materiałów do akceptacji przed rozpoczęciem robót, 11) usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych, 12) zorganizowanie i utrzymanie w okresie trwania umowy zaplecza budowy w celu przeprowadzenia rady budowy, bieżących spotkań i narad roboczych, 13) po zakończeniu przedmiotu zamówienia sporządzenie operatu kolaudacyjnego zawierającego elementy (dane) wynikające z umowy, SIWZ, STWiORB i prawa budowlanego, w tym wyniki badań sprawdza¬jących (zgodnie ze STWiORB), powykonawczą mapę z planszą zbiorczą uzbrojenia potwierdzoną w ośrodku geodezyjnym wraz tabelą wykonanych elementów. 14) Udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych oraz w razie potrzeby dodatkowych naradach z udziałem wykonawcy robót rekultywacji wysypiska śmieci. 4. Informacje dodatkowe 1) Kosztorys ofertowy należy odczytywać w powiązaniu z SIWZ, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacjami projektowymi. 2) Warstwa ścieralna na jezdni ma być wykonana całą szerokością - bezszwowo. 3) Zamawiający wymaga stosowania do budowy muru z gruntu zbrojonego siatek o sztywnych węzłach 4) Wykonawca realizujący zadanie w ramach zamówienia będzie zobowiązany do współpracy z wykonawcą części robót objętych projektem - Mineral Polska sp z o.o. 5) Wykonawca będzie zobowiązany do koordynacji robót i harmonogramów prac z wykonawcą rekultywacji wysypiska śmieci wyłonionym w drodze przetargu. Uwaga: W związku ze znacznymi kolizjami zakresów robót pomiędzy wykonaniem robót objętych niniejszym zamówieniem, a zakresem rekultywacji wysypiska Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia w swoim harmonogramie uzgodnień w zakresie koordynacji prac wymaganych przez nadzór inwestorski oraz korzystania z dróg transportowych w obrębie wysypiska śmieci..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.12.30-9, 45.23.31.20-6, 45.23.31.29-9, 45.23.32.80-5, 45.23.24.51-8, 45.23.21.30-2, 45.11.27.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) . 3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: -w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : BGŻ S.A. Wałbrzych 14 2030 0045 1110 0000 0086 6160 dla wadium z adnotacją wadium - Budowa obwodnicy Czarnego Boru. -w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych , - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert .Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czarny Bór. 6. Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, 7. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 8. W przypadku niezabezpieczenia oferty wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt 3. wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej: -Dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania obejmującego przebudowę lub budowę odcinka drogi na drodze co najmniej klasy L o długości min. 500 m wraz z remontem, przebudową lub budową kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,- PLN każda -budowę konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 i wartości nie mniejszej niż 500 000,- PLN . wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów , określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie składa/składają ten/ci Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy spełnia/spełniają dany warunek. Ocena, czy Wykonawca spełnia przedstawione wyżej warunki udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu. Z treści oświadczeń oraz dokumentów załączonych do oferty musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - kierownikiem budowy - kierownikiem robót w branży drogowej: a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, obejmujące swym zakresem zakres prac objęty zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, Nr 63, poz. 394 ze zm.), c) minimalne doświadczenie: - minimum 3 lata od uzyskania uprawnień, d) przynależność do OIIB: - będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB), - kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej, obejmujące swym zakresem zakres prac objęty zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, Nr 63, poz. 394 ze zm.), c) minimalne doświadczenie: - minimum 3 lata od uzyskania uprawnień, d) przynależność do OIIB: - będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB). - kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych, obejmujące swym zakresem zakres prac przewidziany w zamówieniu, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, Nr 63, poz. 394 ze zm.), c) minimalne doświadczenie: - minimum 3 lata od uzyskania uprawnień, d) przynależność do OIIB: - będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB). W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie składa/składają ten/ci Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy spełnia/spełniają dany warunek. Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, Nr 63, poz. 394 ze zm.). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie przedłożonego oświadczenia .Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1 500 000 PLN. Powyższą sytuację finansową Wykonawca udokumentuje za pomocą zaświadczenia z banku prowadzącego obsługę finansową Wykonawcy.Ocena, czy Wykonawca spełnia przedstawione wyżej warunki udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej: -Dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania obejmującego przebudowę lub budowę odcinka drogi na drodze co najmniej klasy L o długości min. 500 m wraz z remontem, przebudową lub budową kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,- PLN każda -budowę konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 i wartości nie mniejszej niż 500 000,- PLN . wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów , określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie składa/składają ten/ci Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy spełnia/spełniają dany warunek.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (art. 26 ust. 2b Ustawy). Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy (art. 26 ust. 2e Ustawy). Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (art. 26 ust. 2b Ustawy) - oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona (załącznik nr 1B) - sporządza Wykonawca. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 90

·         2 - termin wykonania - 5

·         3 - termin gwarancji - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.czarny-bor.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX- lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX- lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie o zawarciu umowy.pdf (PDF, 16KB) 2015-06-11 10:08:01 319 razy
2 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 51KB) 2015-05-29 11:24:24 365 razy
3 Wyjaśnienia do przetargu 3.pdf (PDF, 11KB) 2015-05-14 09:06:27 328 razy
4 wyjaśnienia do przetargu 2.pdf (PDF, 53KB) 2015-05-13 12:27:32 346 razy
5 zał. nr 1 do wyjaśnień SZCZEGÓŁOWEA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.docx (DOCX, 1.MB) 2015-05-13 12:27:32 406 razy
6 zał. nr 2 do wyjaśnień SST umocnienie geokrata.docx (DOCX, 35KB) 2015-05-13 12:27:32 866 razy
7 Zał. nr 3 do wyjaśnień Kosztorys zerowy po korekcie.xls (XLS, 29KB) 2015-05-13 12:27:32 324 razy
8 Zał. nr 4 do wyjaśnień 13052015_PZT-kabel SN.pdf (PDF, 3.MB) 2015-05-13 12:27:32 319 razy
9 wyjaśnienia do przetargu 1.pdf (PDF, 23KB) 2015-05-12 12:04:04 342 razy
10 Przedmiary.rar (RAR, 20KB) 2015-05-06 14:36:36 405 razy
11 TOM IV- Specyfikacje techniczne.pdf (PDF, 3.MB) 2015-05-06 14:36:36 494 razy
12 1-3 Dokumentacja projektowa-Projekt tyczenia.rar (RAR, 8.MB) 2015-05-06 14:34:35 441 razy
13 1-2 Dokumentacja projektowa - profile.rar (RAR, 4.MB) 2015-05-06 14:32:30 376 razy
14 1-1 Dokumentacja projektowa.rar (RAR, 18MB) 2015-05-06 14:31:05 463 razy
15 DECYZJA ZRID- 604-2014.pdf (PDF, 3.MB) 2015-05-06 14:24:57 468 razy
16 DECYZJA ZRID NR 228-2014.pdf (PDF, 7.MB) 2015-05-06 14:24:57 385 razy
17 SIWZ.doc (DOC, 44KB) 2015-05-06 14:21:53 558 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Surgieniewicz 06-05-2015 14:21:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Surgieniewicz 06-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Alicja Surgieniewicz 11-06-2015 10:08:01