Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Referat Gospodarki Komunalnej , Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego należy:

 1. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą mienia gminnego,
 2. prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem mienia w formie dzierżawy, użyczenia, najmu i użytkowania,
 3. prowadzenie spraw w zakresie nabywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
 4. przygotowywanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości,
 5. prowadzenie postępowań rozgraniczeniowych,
 6. prowadzenie rejestrów sprzedaży i dzierżawy mienia,
 7. przygotowywanie i uczestniczenie w przeprowadzaniu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
 8. przygotowywanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 9. przygotowywanie decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości,
 10. przyjmowanie wniosków o przydział lokali mieszkalnych,
 11. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
 12. prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,
 13. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem,
 14. dokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym,
 15. współdziałanie z organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa,
 16. współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi przy zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 17. zapewnianie czystości i porządku na terenie gminy, a w szczególności nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 18. prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt, w tym prowadzenie odpowiednich ewidencji dot. psów ras uznanych za agresywne,
 19. współdziałanie w opracowywaniu gminnych planów gospodarki odpadami,
 20. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
 21. przygotowywanie programów gospodarczych, w tym wieloletnich programów inwestycyjnych,
 22. przygotowywanie i prowadzenie inwestycji własnych Gminy,
 23. współpraca z inwestorami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych przez nich inwestycji realizowanych na terenie Gminy,
 24. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentacji planistycznych,
 25. obsługa techniczno – biurowa Komisji Urbanistycznej,
 26. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
 27. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowania ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
 28. monitorowanie i wskazywanie jednostkom organizacyjnym gminy i  Urzędu źródeł i możliwości pozyskiwania środków finansowych związanych z pomocą unijną,
 29. przygotowywanie wniosków i aplikacji w zakresie pomocy finansowej w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych,
 30. współpraca ze wskazanym stanowiskiem w Referacie Budżetu i Finansów w zakresie sporządzania części finansowej wniosków i aplikacji, o których mowa wyżej, a także sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
 31. przygotowywanie dokumentacji przetargowych i uczestniczenie w przetargach dotyczących zadań i inwestycji realizowanych przez Gminę, w tym także z udziałem środków unijnych,
 32. współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy i  inicjatywy wspólnotowe,
 33. wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych,
 34. współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie Gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustaleniu zasad organizacji ruchu,
 35. przygotowywanie inwestycyjnych projektów budowy, modernizacji i remontu dróg,
 36. nadzór nad sprawnym przebiegiem akcji zimowej na drogach gminnych,
 37. prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym,
 38. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i prawa wodnego,
 39. wydawanie uzgodnień na wycinkę drzew,
 40. opiniowanie projektów prac geologicznych oraz planu ruchów zakładów górniczych,
 41. udział w pracach gminnego zespołu reagowania kryzysowego w zakresie ochrony przed powodzią,
 42. zadania w zakresie obrony cywilnej,
 43. prowadzenie archiwum zakładowego,
 44. prowadzenie Punktu Obsługi Inwestora.

Stanowiska:

Olga Kurnyta - Inspektor ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i funduszy zewnętrznych

Ewa Muras - Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

Agnieszka Poręba - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Natalia Jaworek - Inspektor ds. drogowych i komunalnych

Joanna Pszczółkowska - Orzechowska - Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Barbara Dybiec - pomoc administracyjna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Stępińska 10-06-2013 10:39:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Tomasiak 10-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Tomasiak 29-12-2023 12:10:56