Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o naborze kandydatów na Ławników Sądowych na kadencję 2016 - 2019

        W 2015 r. kończy się kadencja ławników sądowych wybranych przez Radę Gminy Czarny Bór w 2011 r. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy przekazał Przewodniczącej Rady Gminy Czarny Bór informację dotyczącą ilości ławników do wyboru na kadencję 2016 - 2019:

 1. łącznie 3 ławników, w tym do:

 • Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 1

 • Wydziału Pracy - 2

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) do dnia 30 czerwca 2015 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 2. jest nieskazitelnego charakteru;

 3. ukończył 30 lat;

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 5. nie przekroczył 70 lat;

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 6. duchowni;

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;

 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Karty zgłoszenia na ławnika sądowego przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2015 r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czarny Bór, ul. XXX-lecia PRL 18, w godzinach urzędowania.

Zgłoszenie, które wpłynęło do Rady Gminy Czarny Bór po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. po 30 czerwca 2015 r., lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 w/w ustawy i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Informacje dodatkowe

Po dokonaniu zgłoszeń kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty, Rady Gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach. Informacje o kandydatach uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla Informacji o kandydatach do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy powołuje Zespół, który przedstawia na sesji Rady Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

WÓJT GMINY CZARNY BÓR

/ - / Adam Górecki

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 28_05_2015_10_36_18_lista_poparcia.doc (DOC, 98.50Kb) 2015-05-28 10:36:18 489 razy
2 Informacja_lawnicy_nabor.pdf (PDF, 166.18Kb) 2015-05-28 10:34:43 499 razy
3 karta_zgloszenia.doc (DOC, 61.50Kb) 2015-05-28 10:34:43 503 razy
4 oswiadczenia_kandydata.doc (DOC, 27.00Kb) 2015-05-28 10:34:43 517 razy
5 lista_poparcia.doc (DOC, 98.00Kb) 2015-05-28 10:34:43 1 raz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Stępińska 28-05-2015 10:32:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Stępińska 28-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Iwona Stępińska 08-01-2016 08:51:11