Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Czarny Bór zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie p. n. Roboty geologiczne w celu ujęcia wód podziemnych piętra permskiego na potrzeby Gminy Czarny Bór w Czarnym Borze

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Odwiercenie 1 otworu hydrogeologicznego na potrzeby ujęcia wód podziemnych permskiego piętra wodonośnego do celów pitnych i socjalno-bytowych Zakres prac obejmuje wykonanie 1 otworu wiertniczego do głębokości 80 m p.p.t , wykonanie pomiarów, obserwacji i poboru prób, próbne pompowanie, badania laboratoryjne, prace geodezyjne i udokumentowanie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych. Wykonawca prowadząc roboty geologiczne zobowiązany jest w swoim zakresie zapewnić nadzór osób posiadających stosowne uprawnienia. Otwór hydrogeologiczny na odcinku 0 -7 m wykonany świdrem o średnicy 220 mm, rury stalowe 219 mm, na odcinku 7-80 m odwiert świdrem o średnicy 203/195 mm, rury PCV 140/5,2 mm. Zamawiający wymaga 5-letniej gwarancji wydajności przepływy min. 7m3 na dobę,.

 

  1. Miejsce i termin wykonania zamówienia

Projektowane roboty geologiczne wykonywane będą na działce nr 278 w miejscowości Czarny Bór, gmina Czarny Bór, powiat Wałbrzyski, województwo dolnośląskie w terminie do 30 września 2016 r.

 

  1. Opis sposobu obliczenia ceny

Zaproponowana cena ma uwzględniać wykonanie robót, materiał i nadzór nad pracami geologicznymi. Cena powinna zawierać wartość netto określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, obowiązujący podatek od towarów i usług oraz wartość brutto.

 

  1. Rodzaje kryteriów oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena

 

  1. Wykaz wymaganych dokumentów

- zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach w zakresie planowanych robót

- oświadczenie o zapewnieniu nadzoru nad pracami geologicznymi osoby posiadającej stosowne uprawnienia

- propozycję wraz z kosztorysem ofertowym

- kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym

 

 

  1. Osoby uprawnione do kontaktu

Tomasz Gromala – Sekretarz Gminy

 

  1. Informacje dotyczące zawarcia umowy i zapłaty

W terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wyborze Wykonawcy

 

  1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

- Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r. do godz.10.00  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Roboty geologiczne w celu ujęcia wód podziemnych piętra permskiego na potrzeby Gminy Czarny Bór w Czarnym Borze” w siedzibie Zamawiającego -Urząd Gminy Czarny Bór- ul. XXX-lecia PRL 18,58-379 Czarny Bór- pok. nr 8.

 

  1. Uwagi końcowe

- zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie przeprowadzonej procedury bez podania przyczyny

- niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Urzędu Gminy Czarny Bór do zawarcia umowy

- wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Urzędu Gminy Czarny Bór z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego i złożenia swojej oferty

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Żegnałek 05-08-2016 12:23:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Żegnałek 05-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Żegnałek 05-08-2016 12:46:05