Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa sieci gazowej na placu zabaw - Radosna szkoła - w Czarnym Borze

Czarny Bór, 18.08.2016 r.

 

Gmina Czarny Bór

ul. XXX -Lecia PRL 18

58-379 Czarny Bór

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na realizację zadania pn.:

Przebudowa sieci gazowej na placu zabaw „Radosna szkoła” w Czarnym Borze

 

1.Opis przedmiotu zamówienia :

 

Szczegółowy opis zadania zawarty jest w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, które stanowią materiał pomocniczy.

Przy realizacji zamówienia należy zastosować urządzenia i materiały wymienione w dokumentacji projektowej lub im równoważne.

2.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1)należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego , nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.:

„Przebudowa sieci gazowej na placu zabaw „Radosna szkoła” w Czarnym Borze ”

2)ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

3)ma być napisana w języku polskim, czytelnie trwałą techniką,

4) ma obejmować całość zamówienia.

3.Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2016 r.

 

4.Po wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

NAJNIŻSZA CENA -100%

 

5.Wykonawca składając propozycje cenową, składa następujące dokumenty:

1)formularz propozycji wg załączonego wzoru,

2) dokument lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np. aktualny odpis z właściwego rejestru, poświadczenie wpisu z centralnej ewidencji i działalności gospodarczej (CEIDG), (wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert),potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,

3)oświadczenie wykonawcy , że spełnia następujące warunki:

a)posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie ,

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia ,

d)znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

6.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej ) :

Propozycja cenowa obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia. Cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy określić na podstawie załączonej dokumentacji . W cenę oferty należy wliczyć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
- cenę bez podatku VAT ( netto ),
- należny VAT,
- cenę łącznie z należnym podatkiem VAT ( brutto ).

Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

 

7.Zamawiajacy wybierze propozycję odpowiadająca postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonej procedury w celu wyboru oferty, bez podania przyczyny.

 

8.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

 

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć (przesłać) w terminie do dnia 02.09.2016 r. do godziny 14.30 w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego- Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX -lecia PRL 18,58-379 Czarny Bór ( Biuro Podawcze). Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 

9.Osobami uprawnionymi do kontaktów wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:

Elżbieta Zielińska

Tel.74-8450-139

 

10.Informacje dotyczące zawierania umowy:

Wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej (ofertowej) .

 

Załączniki:

1)propozycja cenowa

2)oświadczenie

3)dokumentacja projektowa

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 plac zabw-projekt-2-1.pdf (PDF, 8.54Mb) 2016-08-24 13:16:15 526 razy
2 Czarny Bór - przekładka gazu (uaktualnienie) PRZEDMIAR.pdf (PDF, 97.02Kb) 2016-08-18 13:07:01 321 razy
3 plac zabaw-mapa.pdf (PDF, 133.86Kb) 2016-08-18 12:50:15 328 razy
4 plac zabaw-projekt-2.pdf (PDF, 7.01Mb) 2016-08-18 12:50:15 94 razy
5 Formularz oferty +oswiadczenie-1.docx (DOCX, 19.60Kb) 2016-08-18 12:50:15 294 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Żegnałek 18-08-2016 12:46:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Zielińska 18-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Żegnałek 24-08-2016 13:16:15