Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

[wprowadź właściwy tytuł dokumentu]

Ogłoszenie nr 312724 - 2016 z dnia 2016-09-23 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

Czarny Bór: „Przebudowa ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze” (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowanie z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną – DZ nr 406 do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu
PROW na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarny Bór, krajowy numer identyfikacyjny 89071822500000, ul. ul. XXX-lecia PRL  18, 58379   Czarny Bór, woj. dolnośląskie, państwo , tel. 748 450 139, e-mail czarny-bor@bazagmin.pl, faks 748 450 006.
Adres strony internetowej (URL): ww.bip.czarny-bor.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.bip.czarny-bor.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bip.czarny-bor.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Urząd Gminy Czarny Bór ul. XXX lecia PRL 18 58-379 Czarny Bór, biuro podawcze
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze” (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowanie z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną – DZ nr 406 do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze” (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowanie z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną – DZ nr 406 do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D w systemie zaprojektuj i wybuduj”. W zakresie wykonania robót objętych zamówieniem Wykonawca związany jest materiałem stanowiącym załącznik do SIWZ, tj.: - programem funkcjonalno - użytkowym - wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlanych - wytycznymi wykonania i odbioru prac projektowych ETAP 0 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Dokumentacja projektowa będzie realizowana w następujących etapach: - Analiza materiałów wyjściowych (dotychczasowych opracowań i ich rozwiązań), w tym PFU - Wykonania pomiarów terenowych, badań, analiz, obliczeń - Uzyskanie decyzji wymaganych do skutecznego złożenia wniosku zgłoszenia robót/ pozwolenie na budowę/ZRID - Wykonanie projektów podziału działek (w razie potrzeby) - Opracowanie materiałów do wniosku o zgłoszenie robót/wydanie decyzji o pozwolenie na budowę /ZRID (PB + informacja BIOZ) - Zatwierdzenie przyjętych rozwiązań projektowych przez Zamawiającego - Wprowadzenie korekt Zamawiającego do dokumentacji - Wystąpienie w imieniu Zamawiającego o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji ZRID lub złożenia zgłoszenia - Opracowanie i zatwierdzenie organizacji ruchu zastępczego - Opracowanie projektów wykonawczych - Zatwierdzenie projektów wykonawczych - Wprowadzenie korekt do projektów wykonawczych podczas zatwierdzania dokumentacji wykonawczej Materiałami wyjściowymi do projektowania, wiążącymi wykonawcę w zakresie zakresu prac do wykonania są ustalenia: - PFU - Uzgodnień branżowych, - Wytycznych Wykonania i Odbioru Prac Projektowych - Wytycznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Do obowiązków Wykonawcy należy: - opracowanie mapy do celów projektowych – wymagana mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru w terenie z uwagi na niedostateczną jakość i błędy w materiałach geodezyjnych będących w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej - opracowanie projektu budowlanego - opracowanie projektu zagospodarowania terenu - opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego - przygotowanie wniosku o zgłoszenie robót/wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/ wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - uzgodnienie zakresu przebudowy sieci uzbrojenia terenu - wystąpienie o uzyskane decyzji środowiskowej - wystąpienie o uzyskane zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - opracowanie projektu wykonawczego - opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu tymczasowej i docelowej ETAP I i II - WYKONANIE ROBÓT UL. XXX -LECIA PRL Przewiduje się prace na odcinku o łącznej długości ok. 1,518 km. Teren prac obejmuje odcinek od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 367 do skrzyżowania z ul. Wałbrzyską. Szczegółowy zakres przedstawia rysunek PZT z części graficznej PFU. Opracowaniem objęto obszar o powierzchni ok. 1,8 ha. W ramach zadania przewiduje się pozostawienie istniejącego przebiegu drogi, bez zajmowania działek sąsiednich. Wyjątek od powyższej zasady stanowi dworzec autobusowy przy szkole (działki nr 779 i 577/4), gdzie przewiduje się przebudowę istniejących stanowisk do parkowania. Dopuszcza się także lokalne wejścia w działki drogowe dochodzące do drogi powiatowej – dla zaprojektowania normatywnych połączeń z istniejącymi drogami publicznymi lub wejść do posesji. W zakresie niwelety z uwagi na sąsiadującą istniejącą zabudowę przewiduje się powielenie istniejącej niwelety drogi. Dopuszcza się niewielkie korekty, które nie pogorsza warunków zjazdów do posesji i odwodnienia posesji. Przewiduje się wykonanie chodników o podstawowej szerokości 2,0 m zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni. Dopuszcza się lokalne przewężenia chodników do 1,25 m, a w miejscach, gdzie brak miejsca dla chodnika – wykonanie opasek o szerokości 75 cm. W przypadku projektowania przerw w chodniku należy zapewnić przejścia dla pieszych dla uciąglenia ruchu pieszego na całej długości ulicy. Podstawowe założenia dla przebudowy ulicy XXX Lecia PRL przedstawiono poniżej: Klasa drogi Z ½ Prędkość projektowa 40 km/h Ilość pasów ruchu 2 Szerokość pasa ruchu 3,0 m Szerokość jezdni 6,0 m Kategoria ruchu KR3 Szerokość chodnika 1,25 – 2,0 m Szerokość opaski 0,75 m Nawierzchnia jezdni Bitumiczna Nawierzchnia chodników Kostka betonowa Nawierzchnia zatok autobusowych Kostka granitowa 16/18 Nawierzchnia jezdni „dworca autobusowego” przy szkole Bitumiczna ULICA WESOŁA: Przewiduje się prace na odcinku o łącznej długości ok. 0,148 km. Teren prac obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. XXX Lecia PRL (droga powiatowa 3367D) do mostu na rzece Lesk. Szczegółowy zakres przedstawia rysunek PZT. Opracowaniem objęto obszar o powierzchni ok. 0,15 ha. W ramach zadania przewiduje się wykonanie całości robót drogowych w ramach działek drogowych. Realizacja prac wymagać będzie lokalnie poszerzenia jezdni oraz lokalnie korekty osi drogi, tak by zapewnić normatywne wjazdy na posesje sąsiadujące z drogą. W przypadku istniejących zjazdów nienormatywnych dopuszcza się ich pozostawienie, przy założeniu niepogarszania warunków zjazdu. W zakresie niwelety przewiduje się zasadniczo powielenie istniejącej niwelety, z możliwością niewielkich zmian, które nie pogorszą warunków zjazdu na sąsiednie posesje oraz odwadniania drogi. Przewiduje się wykonanie chodników o podstawowej szerokości 2,0 m zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni. Dopuszcza się lokalne przewężenia chodników do 1,25 m. Podstawowe założenia dla przebudowy ulicy Wesołej przedstawiono poniżej: Klasa drogi D ½ Prędkość projektowa 30 km/h Ilość pasów ruchu 2 Szerokość pasa ruchu 2,50 m Szerokość jezdni 5,0 m Kategoria ruchu KR1 Szerokość chodnika 1,25 – 2,0 m Nawierzchnia jezdni Bitumiczna Nawierzchnia chodników Kostka betonowa Nawierzchnia stanowisk postojowych Kostka betonowa W ramach zadania przewiduje się budowę nowej kanalizacji deszczowej odwadniającej cały projektowany układ drogowy. Kanalizację należy zaprojektować i wykonać z rur z tworzyw sztucznych (PP, PE, PCW) o sztywności obwodowej SN8 pod chodnikami i SN10 pod jezdnią. Wewnętrzna strona rur winna posiadać wykładzinę koloru białego dla umożliwienia wykonywania inspekcji TV. Średnice rur należy dobrać na podstawie obliczeń hydraulicznych. Wyloty kanalizacji należy przewidzieć do istniejących odbiorników. Na zrzut wód należy uzyskać pozwolenie wodno – prawne. Trasę kanalizacji należy prowadzić w maksymalnym stopniu w chodnikach. W miejscach, gdzie nie jest to możliwe dopuszcza się układanie kolektorów w jezdni, lecz w ten sposób, by studnie rewizyjne wypadały poza śladem kół. Studnie i osadniki należy wykonać jako betonowe z prefabrykatów klasy nie niższej niż C35/45 i nasiąkliwości nie większej niż 5%. Armaturę żeliwną klasy minimum D-400 należy układać na pierścieniach betonowych. W obszarze zadania znajdują się czynne sieci: • Energetyczne – napowietrzne i doziemne • Telekomunikacyjne – napowietrzne i doziemne • Gazowe • Wodne • Kanalizacji sanitarnej • Kanalizacji deszczowej W ramach zadania należy dokonać likwidacji kolizji sieciowych kolidujących z przewidywanym zakresem prac. Na likwidację kolizji Wykonawca uzyska stosowne warunki likwidacji kolizji od gestorów tych sieci. Wykonawca obliczając termin realizacji zadania musi uwzględnić czas przeznaczony dla zarządców infrastruktury podziemnej dla ewentualnej wymiany sieci podziemnych i nadziemnych. Wykonawca opracuje i zatwierdzi, a następnie wyniesie w teren projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót. Zamawiający dopuszcza czasowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego. Jednakże w takim przypadku konieczne jest zorganizowanie dojazdów dla mieszkańców, służb ratunkowych i komunalnych do posesji przy wyłączonym z ruchu odcinku. Zamknięcie drogi w rejonie szkoły może nastąpić wyłącznie w okresie wakacyjnym. O wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu należy powiadomić zarządcę drogi, Zamawiającego, policję, Straż pożarną, pogotowie oraz służby komunalne Należy opracować projekt stałej organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). W ramach projektu należy przewidzieć oznakowanie poziome grubowarstwowe, a pionowe II generacji odblaskowości, z wyłączeniem znaków, dla których przepisy wymagają zastosowania folii III generacji odblaskowości. Rozmiar znaków – zgodnie z wymaganiami przepisów. Informacje dodatkowe Warstwa ścieralna na jezdni ma być wykonana całą szerokością - bezszwowo.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:71320000-7, 45230000-8, 45100000-8, 45111200-0, 45112700-2, 45231000-5, 45232130-2, 45233150-5, 45233200-1, 45233220-7, 45233221-4, 45233290-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/10/2018


II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego przetargu w przypadku nie uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 4.000.000 PLN. Powyższą sytuację finansową Wykonawca udokumentuje za pomocą zaświadczenia z banku prowadzącego obsługę finansową Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w kwocie 2.000.000 zł. (art. 22 c Ustawy) Ocena ww. warunku odbywa się z kryterium spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. a) Potencjał techniczny: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. b) Potencjał kadrowy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - kierownikiem budowy – kierownikiem robót w branży drogowej: a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, obejmujące swym zakresem zakres prac objęty zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, Nr 63, poz. 394 ze zm.), c) minimalne doświadczenie: - minimum 3 lata od uzyskania uprawnień, d) przynależność do OIIB: - będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB), - kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i sanitarnych a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej, obejmujące swym zakresem zakres prac objęty zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, Nr 63, poz. 394 ze zm.), c) minimalne doświadczenie: - minimum 3 lata od uzyskania uprawnień, d) przynależność do OIIB: - będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB). - projektantem branży drogowej: a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - posiadającym ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, obejmujące swym zakresem zakres prac objęty zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, Nr 63, poz. 394 ze zm.), c) minimalne doświadczenie: - minimum 3 lata od uzyskania uprawnień, d) przynależność do OIIB: - będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB), - projektantem branży sanitarnej a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - posiadającym ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej, obejmujące swym zakresem zakres prac objęty zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, Nr 63, poz. 394 ze zm.), c) minimalne doświadczenie: - minimum 3 lata od uzyskania uprawnień, d) przynależność do OIIB: - będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB). W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie składa/składają ten/ci Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy spełnia/spełniają dany warunek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 i 4 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe odpisy i zaświadczenia dla każdego z nich. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe zaświadczenia dla każdego z nich. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczen Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe zaświadczenia dla każdego z nich. 4. Polisę ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawianej z przedmiotem zamówienia; 5. Zaświadczenie z banku prowadzącego obsługę finansową Wykonawcy, dokumentujące posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową zgodnie z postanowieniami III 1.1.4 SIWZ, wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem składania ofert 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców informację nt. grupy kapitałowej (oświadczenie, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej) składa każdy z Wykonawców oddzielnie albo składają wspólnie na jednym dokumencie (podpisanym przez Pełnomocnika lub przez każdego Wykonawcę). Składając listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej na jednym dokumencie należy zaznaczyć, które podmioty dotyczą którego Wykonawcy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych, zgodnie z pkt III.1.1.2. SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą inne dokumenty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów (załącznik nr 2). W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie składa ten Wykonawca, który spełnia dany warunek. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oceniane będzie łączne spełnianie warunku. 2. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z pkt III.1.1.3. SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5). W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie składa ten Wykonawca, który spełnia dany warunek. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oceniane będzie łączne spełnianie warunku. 3. Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona (załącznik nr 1B) – sporządza Wykonawca. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenia składane przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć z ofertą: 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy (formularz oferty – załącznik nr 1). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, niniejsze warunki Wykonawcy spełniają łącznie. Oświadczenie, o którym mowa, może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną oddzielnie (załącznik nr 1A), jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców. 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 Ustawy (załącznik nr 2) 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne oświadczenia dla każdego z tych podmiotów (załącznik nr 1B); 4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz, że Wykonawca spełnienia warunek określony w art. 29 ust. 3a Ustawy (załącznik nr 3). 5. Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców; Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) . 3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, 67 8395 0001 0023 7158 2000 0006 dla wadium z adnotacją „Wadium – Przebudowa ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej”. - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych , - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czarny Bór. 6. Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, 7. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 8. W przypadku niezabezpieczenia oferty wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt 3. wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

60

Termin wykonania

20

Termin gwarancji

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach: 1) termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy tj. np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, itp., 2) zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp., 3) regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie podpisania umowy, wywołujące potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 4) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach, 5) wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu, powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy, 6) zmiany wynagrodzenia umownego brutto z uwagi na zmianę stawki podatku VAT. Zmiana będzie wprowadzona do umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 7) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie zakładał w ofercie wykonania danej części zamówienia przy pomocy podwykonawcy, 9) konieczność zmiany osób wyszczególnionych w ofercie – kierownika budowy – kierownika robót w branży drogowej, kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, projektanta branży drogowej, projektanta branży sanitarnej Warunkiem zmiany będzie wykazanie przez Wykonawcę, że nowa osoba spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 10) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 11) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru, 12) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, 13) w ramach art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3 Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej strony. Druga strona zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 3. W przypadku zmiany umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 7 i pkt 8 zmiana zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Wykonawcę, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w umowie w zapisach dot. podwykonawców. Zmiana zostanie wprowadzona w terminie określonym w zapisach umowy dot. podwykonawców. 4. Zasady określone w ust. 2 nie mają zastosowania do zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 6), w tym przypadku Zamawiający poinformuję na piśmie Wykonawcę o nowej stawce podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty wraz z oświadczeniami muszą być sporządzone w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie nr 320050 - unieważnienie.docx (DOCX, 18.88Kb) 2016-10-07 14:44:02 410 razy
2 informacja z sesji otwarcia0003.pdf (PDF, 96.16Kb) 2016-10-07 14:44:02 384 razy
3 Uzgodnienia Zakłada Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.pdf (PDF, 126.12Kb) 2016-10-03 13:54:25 294 razy
4 Warunki ORANGE.pdf (PDF, 2.52Mb) 2016-10-03 13:54:25 1282 razy
5 2.1.pdf (PDF, 5.34Mb) 2016-10-03 13:52:37 320 razy
6 2.2.pdf (PDF, 2.41Mb) 2016-10-03 13:52:37 330 razy
7 strony tytułowe.pdf (PDF, 1.32Mb) 2016-10-03 13:52:37 300 razy
8 Uzgodnienia ORANGE.pdf (PDF, 493.07Kb) 2016-10-03 13:52:37 349 razy
9 Uzgodnienia TAURON i podpisy pism.pdf (PDF, 1.39Mb) 2016-10-03 13:52:37 437 razy
10 Uzgodnienia Wodociagi i Kanalizacja.pdf (PDF, 224.52Kb) 2016-10-03 13:52:37 293 razy
11 zmiana SIWZ.pdf (PDF, 302.58Kb) 2016-09-26 10:40:34 362 razy
12 WWiORB Czarny Bór 16 03 2016 tekst.pdf (PDF, 1.33Mb) 2016-09-23 14:31:28 497 razy
13 załącznik 4 wykaz robót.doc (DOC, 39.00Kb) 2016-09-23 14:30:52 296 razy
14 załącznik 5 kadra.doc (DOC, 40.00Kb) 2016-09-23 14:30:52 336 razy
15 załącznik 6 umowa.docx (DOCX, 35.86Kb) 2016-09-23 14:30:52 332 razy
16 PFU Czarny Bór 16 03 2016 tekst.pdf (PDF, 324.25Kb) 2016-09-23 14:30:52 353 razy
17 PZT.pdf (PDF, 4.11Mb) 2016-09-23 14:30:52 363 razy
18 WWiOPP Czarny Bór 16 03 2016.pdf (PDF, 188.35Kb) 2016-09-23 14:30:52 328 razy
19 SIWZ.pdf (PDF, 14.61Mb) 2016-09-23 14:28:56 411 razy
20 załącznik 1 oferta.doc (DOC, 57.00Kb) 2016-09-23 14:28:56 319 razy
21 załącznik 1A oświadczenia.doc (DOC, 35.00Kb) 2016-09-23 14:28:56 306 razy
22 załacznik 1B oświadczenia.doc (DOC, 48.50Kb) 2016-09-23 14:28:56 312 razy
23 załącznik 2 oswiadczenie art. 24 ust 1 i 5.doc (DOC, 30.00Kb) 2016-09-23 14:28:56 333 razy
24 załącznik 3.doc (DOC, 30.50Kb) 2016-09-23 14:28:56 310 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Żegnałek 23-09-2016 14:28:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Żegnałek 23-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Żegnałek 07-10-2016 14:44:02