Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014- REJON I i II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Gmina Czarny Bór ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust .8  Prawa zamówień publicznych na zadanie:

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014-

Rejon I i II


Numer ogłoszenia w BZP: 169355 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Czarny Bór , ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór, woj. dolnośląskie, tel. 074 8450139, faks 074 8450006.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.czarny-bor.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014- REJON I i II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie niniejsze składa się z następujących części : 1.Rejon I gmina Czarny Bór: Sołectwo Borówno, Sołectwo Czarny Bór - 21,5 km 2.Rejon II gmina Czarny Bór : Sołectwo Witków, Sołectwo Jaczków- 8,46 km. Szczegółowy zakres określa część III SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 20.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium.2.Ustala się wadium dla poszczególnych części zamówienia w wysokości: Rejon I-1500,00 zł (słownie :jeden tysiąc pięćset złotych),Rejon II-400,00 zł (słownie: czterysta złotych) 3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : BGŻ o/ Wałbrzych 14 2030 0045 1110 0000 0086 6160 dla wadium z adnotacją wadium - rejon nr - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych , 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert .Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czarny Bór. 6.Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,7. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 8. W przypadku niezabezpieczenia oferty wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt 3. wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również, że wykonuje usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych .Wykonawca sporządzi wykaz głównych usług, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączy dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy którzy :Dysponują na potrzeby Rejonu I : - dwoma pojazdami z pługiem odśnieżnym lemieszowym bocznym lub klinowym podgumowanym, - dwoma pojazdami do zwalczania śliskości z zamontowaną piaskarką , - sprzętem do mechanicznego odśnieżania i posypywania chodników; Dysponują na potrzeby Rejonu II : - dwoma pojazdami z pługiem klinowym lub lemieszowym podgumowanym, - dwoma pojazdami do zwalczania śliskości z zamontowaną piaskarką ;Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.czarny-bor.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:04.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Biuro Podawcze Urzędu Gminy w Czarnym Borze ul. XXX-lecia PRL 18,58-379 Czarny Bór.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Rejon I gmina Czarny Bór: Sołectwo Borówno, Sołectwo Czarny Bór - 21,5 km.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Rejon I gmina Czarny Bór: Sołectwo Borówno, Sołectwo Czarny Bór - 21,5 km..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 20.04.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Rejon II gmina Czarny Bór : Sołectwo Witków, Sołectwo Jaczków- 8,46 km.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Rejon II gmina Czarny Bór : Sołectwo Witków, Sołectwo Jaczków- 8,46 km.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 20.04.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 specyfikacja-odśnieżanie.doc (DOC, 321.50Kb) 2013-08-26 12:57:17 638 razy
2 specyfikacja techniczna- ZUD - 2013.doc (DOC, 106.50Kb) 2013-08-26 12:57:17 647 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Surgieniewicz 26-08-2013 12:57:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Surgieniewicz 26-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Iwona Stępińska 19-02-2014 10:12:18