Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOSLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

Poddziałanie 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT AW

(Schemat E: Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo

Gmina Czarny Bór

 • jako beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT AW, (Schemat E: Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo

 • w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020 -

Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT AW, (Schemat E: Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo.

I. Opis projektu:

Zgodnie z dokumentacją ww. konkursu RPO WD, projekt ma na celu ochronę oraz udostępnienie zasobów przyrodniczych obszarów Masywu Trójgarbu oraz Masywu Chełmca, i w ramach realizacji projektu planowane jest m.in:

- wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne

- wyznaczenie oraz wyposażenie szlaków pieszych i edukacyjnych

- budowa wieży widokowej na szczycie Trójgarb,

- zakup i montaż małej architektury turystycznej np. wiat turystycznych i tablic informacyjnych i edukacyjnych

- edukacja ekologiczna i przyrodnicza

- działania promocyjne

Zakres działań proponowany do realizacji w projekcie przez partnera:

1/ Obszar zarzadzania projektem:
- monitoring i ewaluacja wszystkich wskaźników projektu
2/ Obszar ochrony i udostępniania zasobów przyrodniczych
- opracowanie dla potrzeb projektu koncepcji rozwoju oferty turystycznej Wokół Trójgarbu w aspekcie ochrony bioróżnorodności i kanalizacji ruchu turystycznego,
3/ Obszar edukacji ekologicznej
- opracowanie koncepcji edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców obszaru 3 gmin (Stare Bogaczowice, Czarny Bór i Szczawno Zdrój) - dot. ochrony przyrody, kanalizacji ruchu turystycznego,
4/ Obszar trwałości projektu
- opracowanie koncepcji rozwoju infrastruktury turystycznej, rozwoju edukacji ekologicznej, rozwoju oferty turystycznej uwzględniającej ochronę bioróżnorodności, poprzez pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych,

II. Spodziewany czas realizacji projektu:

lata 2016 - 2018.

III. Typy instytucji, z jakimi możliwe jest utworzenie partnerstwa w celu realizacji projektu:

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom realizującym przedsięwzięcia na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej określonego w Strategii ZIT AW.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

 • jednostki organizacyjne jst;

 • administracja rządowa;

 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

 • organizacje pozarządowe;

 • LGD;

 • spółki prawa handlowego, w których udział większościowy - ponad 50% akcji, udziałów, itp. - posiadają jednostki sektora finansów publicznych;

 • szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;

 • jednostki naukowe

IV. Typy projektów możliwych do realizacji w ramach Działania 8.3:

 • Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów określone dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych:

 • 4.4.E Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo;

V. Warunki wymagane od kandydatów na partnerów:

1. Spełnienie definicji partnera zawartej w regulaminie dotyczącym naboru wniosków w przedmiotowym naborze

2. Przynależność do grupy beneficjentów typu: organizacje pozarządowe lub LGD

3. Złożenie w wyznaczonej formie oraz wyznaczonym terminie pisemnej oferty

4. Zawarcie w ofercie opisu działań wymienionych w dziale I: opis projektu - zakres przewidziany do realizacji przez partnera

VI. Ważne informacje dla potencjalnych partnerów:

Definicja partnerstwa oraz wszelkie informacje o wsparciu finansowym w ramach przedmiotowego naboru znaleźć można pod adresem:

http://www.ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-4-4-4-ochrona-i-udostepnianie-zasobow-przyrodniczych-zit-aglomeracji-walbrzyskiej-schemat-e-projekty-dotyczace-wykorzystania-i-udostepnienia-lokalnych-zasobow-przyrodniczych-m/

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby finansowe, ludzkie, organizacyjne, techniczne);

 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji projektu w zakresie przewidzianym do realizacji dla partnera;

 3. Przedstawienie harmonogramu realizacji poszczególnych zadań w projekcie przy założeniu, że projekt będzie realizowany w latach 2016-2018

 4. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera w szczególności wykazujący:

- doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,

- doświadczenie w realizacji projektu z elementami inwestycyjnymi (mała architektura turystyczna, szlaki turystyczne) związanego z rozwojem turystyki, tworzeniem nowych produktów turystycznych uwzględniających ekologię, ochronę bioróżnorodności

- doświadczenie w realizacji projektów z elementami edukacji ekologicznej) związanych z rozwojem turystyki, tworzeniem nowych produktów turystycznych uwzględniających ekologię, ochronę bioróżnorodności,

- doświadczenie w realizacji projektów związanych z rozwojem oferty turystycznej uwzględniającej ochronę bioróżnorodności, poprzez tworzenie partnerstw lokalnych oraz pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

- zaplecze kadrowe osób posiadających doświadczenie w realizacji ww. zadań inwestycyjnych i edukacyjnych

VIII. Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

 2. Aktualny statut podmiotu,

 3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami, w tym na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,

 4. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta),

 5. Opis dotychczasowej działalności pozwalającej ocenić doświadczenie partnera (punkt 4)

 6. Opis działań wymienionych w dziale I: opis projektu - zakres przewidziany do realizacji przez partnera

IX. Przy wyborze partnera oceniane będzie:

 1. Doświadczenie partnera w realizacji następujących projektów - maks. 30 pkt:

- projektów współfinansowanych ze środków UE

- z elementami inwestycyjnymi (mała architektura turystyczna, szlaki turystyczne) związanego z rozwojem turystyki, tworzeniem nowych produktów turystycznych uwzględniających ekologię, ochronę bioróżnorodności

- projektów z elementami edukacji ekologicznej - wiązanych z rozwojem turystyki, tworzeniem nowych produktów turystycznych uwzględniających ekologię, ochronę bioróżnorodności

 1. Zaplecze kadrowe osób posiadających doświadczenie w realizacji ww. zadań inwestycyjnych i edukacyjnych - maks. 30 pkt

 2. Opis działań wymienionych w dziale I: opis projektu - zakres przewidziany do realizacji przez partnera - maks. 40 pkt

X. Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert: 09.01.2017 r.

Urząd Gminy w Czarnym Borze

ul. XXX Lecia PRL 18

58 - 379 Czarny Bór

Biuro podawcze

w godzinach pracy urzędu.

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Czarnym Borze

ul. XXX Lecia PRL 18

58 - 379 Czarny Bór

- uwaga decyduje data wpływu

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem:

Otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020 - Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT AW, (Schemat E: Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo

- nie otwierać przed 10 stycznia 2017

XI. Rozstrzygnięcie:

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

XII. Kontakt z ogłaszającym:

Dodatkowe informacje dot. naboru uzyskać można u sekretarza gminy - Pana Tomasza Gromali - sekretarz@czarny-bor.pl

XIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. wyboru jednego lub kilku partnerów do wspólnej realizacji projektu;

 2. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania;

 3. unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf (PDF, 306.82Kb) 2017-01-30 15:16:45 358 razy
2 Formularz_oferty_na_strone.doc (DOC, 47.00Kb) 2016-12-19 21:03:03 588 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Stępińska 19-12-2016 20:59:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Stępińska 19-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Iwona Stępińska 30-01-2017 15:16:45