Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony:Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Czarny Bór i Witków.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gmina Czarny Bór ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust .8  Prawa zamówień publicznych na zadanie:

Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Czarny Bór i Witków.
Numer ogłoszenia w BZP: 185139 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Czarny Bór , ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór, woj. dolnośląskie, tel. 074 8450139, faks 074 8450006.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.czarny-bor.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Czarny Bór i Witków..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Czarny Bór i Witków. Przedmiot zamówienia obejmuje zadania: 1. Odbudowa drogi gminnej ul. Świerkowej w Czarnym Borze w km 0+000-0+350 2. Odbudowa drogi gminnej ul. Jasnej w Czarnym Borze w km 0+00-0+250 3. Odbudowa drogi gminnej w Witkowie -dz. nr 555, 287 w km 0+000-0+500 4. Odbudowa drogi gminnej ul. Jasnej w Czarnym Borze w km od 0+250-0+750. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawiera dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót (który stanowi materiał pomocniczy) stanowiące załączniki do SIWZ.

WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2013 r. :

Zad. 1 - Odbudowa drogi gminnej ul. Świerkowej w Czarnym Borze w km 0+000-0+350

Zad. 2- Odbudowa drogi gminnej ul. Jasnej w Czarnym Borze w km 0+000-0+250

Zad. 3 - Odbudowa drogi gminnej w Witkowie -dz. nr 555, 287 w km 0+000-0+500

2. od dnia 1.01.2014 do dnia 30.08.2014 r.: Zad.4- Odbudowa drogi gminnej ul. Jasnej w Czarnym Borze w km od 0+250-0+750.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.11.00.00-1, 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 26 000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) . 3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : BGŻ o/ Wałbrzych 14 2030 0045 1110 0000 0086 6160 dla wadium z adnotacją wadium - Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Czarny Bór i Witków 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych , 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert .Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czarny Bór. 6.Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, 7. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 8. W przypadku niezabezpieczenia oferty wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt 3. wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu drogi z kostki brukowej o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł każda. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał zrealizowanie zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dowodami określającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 1. określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu drogi z kostki brukowej o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł każda. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał zrealizowanie zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dowodami określającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.czarny-bor.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX- lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:27.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Biuro Podawcze (na parterze) Urzędu Gminy w Czarnym Borze ul. XXX- lecia PRL 18,58-379 Czarny Bór..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Wójt Gminy Czarny Bór

  Adam Górecki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SIWZ.doc (DOC, 259.50Kb) 2013-09-12 13:49:16 640 razy
2 Zał nr 7 a dokumentacja projektowa ul. Jasna.rar (RAR, 7.51Mb) 2013-09-12 13:49:16 688 razy
3 Zał nr 7 b -dokumentacja projektowa -Ul. Świerkowa.rar (RAR, 6.41Mb) 2013-09-12 13:49:16 697 razy
4 Zał. nr 7c - dokumentacja projektowa- Witków.rar (RAR, 2.80Mb) 2013-09-12 13:49:16 638 razy
5 Zał. nr 8-1 Przedmiary.rar (RAR, 95.45Kb) 2013-09-12 13:49:16 615 razy
6 Zał nr 8-2 SSTWIORB.pdf (PDF, 1.48Mb) 2013-09-12 13:49:16 1382 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Surgieniewicz 12-09-2013 13:49:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Surgieniewicz 12-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Iwona Stępińska 19-02-2014 10:12:31