Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej)

 

Czarny Bór, 28.02.2017 r.

 

GKR.271.1.1.2017

Gmina Czarny Bór

 

ZAPRASZA

 

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie:

 

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania: „Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną - dz. nr 406 do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D)”. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Pzp”, d

o przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

 

 

 1. Zamawiający:

Gmina Czarny Bór

ul. XXX-Lecia PRL 18

58-379 Czarny Bór

tel.: 74-8450-139

fax: 74-8450-006

www.czarny-bor.pl, biuro.podawcze@czarny-bor.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania: „Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną - dz. nr 406 do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D)”. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

- sprawował nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zgodnie z prawem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami w zakresie branż drogowej, sanitarnej oraz sieci: kanalizacyjnych i elektrycznych;

- bezwzględnie przestrzegał warunków umowy o dofinansowanie projektu oraz wnikające z niej terminy i obowiązki;

- koordynował prace na budowie, w tym wyznaczonego przez Zamawiającego podwykonawcę;

- pełnił nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- przeprowadzał analizy dokumentacji technicznej projektu, sprawdzał zgodność dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego z dokumentacją przetargową oraz z obowiązującymi przepisami prawa;

- sprawdził i zaopiniował przygotowany przez Wykonawcę robót budowlanych Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót;

- dokonał weryfikacji rysunków powykonawczych dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych;

- przygotowywał ewentualne wnioski do projektanta w celu naniesienia uwag w dokumentacji projektowej,

- przekazał teren budowy Wykonawcom robót, w imieniu Zamawiającego i przy jego udziale,

- powiadomił organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru, potwierdzającym przyjęcie obowiązków na budowie,

- przekazał Wykonawcom dzienniki budowy, kontrolował prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywał w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

- ustalił wzory oraz metody składania wszystkich wymaganych raportów, raportów inspekcyjnych, protokółów odbiorów częściowych i końcowego oraz innych dokumentów obowiązujących w ramach realizacji projektu,

- ustalił harmonogram realizacji prac budowlano-montażowych,

- organizował narady koordynacyjne zgodnie z ustalonym harmonogramem,

- kontrolował posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych osób odpowiedzialnych za ich prowadzenie, świadectw i certyfikatów urządzeń i materiałów, które będą wymagane kontraktem oraz ważności ubezpieczeń Wykonawcy jaki i osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu,

- wizytował budowę stosownie do postępu prac (min. 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego - czas reakcji do 2 h),

- sprawdzał obmiary, nadzorował i odbierał roboty,

- kontrolował dokumenty jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atesty, itp., w celu nie dopuszczenia do budowy materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce,

- rozwiązywał bieżące problemy techniczne w trakcie realizacji zadania, przedstawiał Zamawiającemu do akceptacji koncepcje rozwiązań problemów technicznych wraz z analizą finansową,

- sprawdzał zgodności dostaw urządzeń z zawartymi umowami na roboty budowlane i sprawdzał kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na w/w dostarczone urządzenia,

- sporządzał wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia nadzoru nad robotami budowlanymi i montażowymi, objętych przedmiotem kontraktu,

- sprawdzał i odbierał roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające,

- prowadził i korespondencje i dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia;

- uczestniczył w odbiorach częściowych i końcowym jak również przygotowywał i brał udział w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji,

- wydawał zgody na wykonanie robót dodatkowych, zamiennych po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym,

- nadzorował przeprowadzanie prób, badań, testów i rozruchów instalacji i urządzeń oraz sprawdzał instrukcje obsługi (gdzie jest to konieczne) opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych w celu przekazania inwestycji Zamawiającemu,

- przyjmował od wykonawców robót wszelkie dokumenty wymagane w terminie odbioru (atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, gwarancje, instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów, geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów, itp),

- przygotował dokumenty do wniosku w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie;

- uzyskał w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektu (świadectwa wykonania i przejęcia),

- zapewnił pełną obsługę finansowo-rozliczeniowej, w tym zweryfikował koszty realizacji robót budowlanych oraz zatwierdził rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych elementów robót budowlanych w celu przeprowadzenia odbiorów częściowych,

- składał Zamawiającemu raporty na temat postępu robót budowlanych objętych przedmiotem kontraktu, umożliwiających wczesną analizę ewentualnych zagrożeń oraz przedkładał zalecenia i propozycje rozwiązań w tym zakresie w formie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych do oceny Zamawiającego,

- współpracował z Zamawiającym w zakresie wszystkich niezbędnych, żądanych dokumentów, raportów, dotyczących rozliczeń, zgodnie z procedurami rozliczeniowymi,

- konsultował i fachowo doradzał na rzecz Zamawiającego,

- współpracował przy promocji projektu,

- przygotował dla Zamawiającego zestawienie danych nowopowstałych środków trwałych,

- w ramach umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia zapewnił obsługę w okresie gwarancji liczonej od odbioru końcowego poszczególnych robót budowlanych,

- uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych po upływie każdego roku od odbioru obiektu,

- zapewnił udział inspektorów nadzoru odpowiednich branż, w terminie określonym przez Zamawiającego w rozpatrzeniu zgłoszonych przez Użytkownika i Zamawiającego usterek i wad w okresie gwarancji,

- wyegzekwował od wykonawcy robót budowlanych usunięcia stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancji;

- systematycznie monitorował postęp w realizacji projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi na roboty budowlane oraz zatwierdzonymi harmonogramami,

- zapewniał terminowe i prawidłowe zakończenie robót zgodnie z harmonogramami określonymi w stosownych dokumentacjach technicznych,

- rozwiązywał problemy i spory powstałe w trakcie realizacji robót,

- przygotował dokumentację do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów w trybie sądowym,

- stałe uczestniczył w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,

- podejmował czynności mających na celu ochronę interesów Zamawiającego,

- pełnił funkcję koordynacyjną na budowie,

- wykonywał wszystkie inne obowiązki, czynności i zadania, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umowy na roboty oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego;

- zorganizował, minimum jeden raz w tygodniu, rady budowy dotyczącej postępu robót z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy Robót, Podwykonawców oraz sporządzenie protokołu dla zainteresowanych stron,

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca składający ofertę cenową, musi spełniać niżej wymienione warunki:

 • uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 • posiadanie wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 1 nadzór nad budową lub przebudową drogi co najmniej klasy L o długości min. 1000 m wraz z przebudową lub budową kanalizacji deszczowej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 2.000.000 zł wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • wykonał weryfikację co najmniej 1 dokumentacji budowy lub przebudowy drogi co najmniej klasy L o długości min. 1000 m

 • dysponowanie potencjałem kadrowym:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

a) weryfikatorem dokumentacji w branży drogowej - 1 osoba, minimum 5 lat od uzyskania uprawnień,

- posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, obejmujące swym zakresem zakres prac objęty zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, Nr 63, poz. 394 ze zm.),

- będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB),

b) weryfikatorem dokumentacji w branży sanitarnej - 1 osoba, minimum 5 lat od uzyskania uprawnień

- posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, obejmujące swym zakresem zakres prac objęty zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, Nr 63, poz. 394 ze zm.),

- będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB),

c) weryfikatorem dokumentacji w specjalności sieci: kanalizacyjnych i elektrycznych - 1 osoba, minimum 5 lat od uzyskania uprawnień

- posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, obejmujące swym zakresem zakres prac objęty zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, Nr 63, poz. 394 ze zm.),

- będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB),

d) inspektorem nadzoru w branży drogowej - 1 osoba, minimum 5 lat od uzyskania uprawnień:

- posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, obejmujące swym zakresem zakres prac objęty zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, Nr 63, poz. 394 ze zm.),

- będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB),

e) inspektorem nadzoru w branży sanitarnej - 1 osoba, minimum 5 lat od uzyskania uprawnień,

- posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, obejmujące swym zakresem zakres prac objęty zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, Nr 63, poz. 394 ze zm.),

- będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB),

f) inspektorem nadzoru w specjalności sieci: kanalizacyjnych i energetycznych - 1 osoba, minimum 5 lat od uzyskania uprawnień,

- posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci: kanalizacyjnych i energetycznych, obejmujące swym zakresem zakres prac objęty zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, Nr 63, poz. 394 ze zm.),

- będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB),

 

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych przez daną osobę.

 

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie składa/składają ten/ci Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy spełnia/spełniają dany warunek.

 

 • sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykonawca winien dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 70.000 zł. Powyższą sytuację finansową Wykonawca udokumentuje za pomocą zaświadczenia z banku prowadzącego obsługę finansową Wykonawcy

 • Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia . Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

 

 

Wykonawca musi spełniać wszystkie ww. warunki. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

 1. Przygotowanie oferty cenowej:

Inżynier Kontraktu w celu przygotowania oferty cenowej powinien dokonać wizji lokalnej terenu budowy, a także powinien zapoznać się z dokumentacją techniczną i projektową, pozwoleniami, decyzjami, umowami, wytycznymi itp. oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami, które jego zdaniem mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca (Inżynier Kontraktu).

 

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 14.03.2017 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania: „Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną - dz. nr 406 do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D)”. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Czarny Bór- ul. XXX-Lecia PRL 18,

58-379 Czarny Bór - biuro podawcze.

 

 1. Wybór ofert:

Zamawiający poinformuje Wykonawców przystępujących do zamówienia o wyborze oferty poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej bip.czarny-bor.pl w zakładce Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro.

 1. Miejsce i termin wykonania zamówienia:

Zadanie realizowane będzie w miejscowości Czarny Bór, w obrębie ul. Wesołej i ul. XXX-lecia PRL, gmina Czarny Bór, powiat Wałbrzyski, województwo dolnośląskie. Termin realizacji zadania przewidziany jest do 30.06.2018 r. lub w przypadku przedłużenia terminu wykonania inwestycji pn: „Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną - dz. nr 406 do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D)”. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” do czasu jego zakończenia.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

Zaproponowana cena ma uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez inżyniera kontraktu, w szczególności koszty dojazdów. Cena powinna zawierać wartość netto określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, obowiązujący podatek od towarów i usług oraz wartość brutto.

 

 1. Rodzaje kryteriów oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena

 

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:

- zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

- formularz propozycji cenowe wraz z wymaganymi załącznikami;

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w pkt. 3;

- zaparafowany wzór umowy;

 

 1. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:

e-mail: infrastruktura@czarny-bor.pl - oferty można składać wyłącznie w formie pisemnej;

 

 1. Informacje dotyczące zawarcia umowy i zapłaty:

Umowa zostanie zawarta w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wyborze Wykonawcy

 

 1. Uwagi końcowe:

- zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie przeprowadzonej procedury bez podania przyczyny

- niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Urzędu Gminy Czarny Bór do zawarcia umowy

- wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Urzędu Gminy Czarny Bór z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego i złożenia swojej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Czarny Bór

ul. XXX - lecia PRL 18

58-379 Czarny Bór

 

tel. 74/ 8450 139 74/ 8450 349 fax: 74/ 8450 006

 

 

 

0x01 graphic

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o wyborze oferty.pdf (PDF, 376.95Kb) 2017-04-10 09:42:51 379 razy
2 załącznik nr 1 - wzór oferty.doc (DOC, 171.00Kb) 2017-02-28 16:08:25 470 razy
3 Wzór umowy.doc (DOC, 75.00Kb) 2017-02-28 16:08:25 472 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Żegnałek 28-02-2017 16:08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Żegnałek 28-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Żegnałek 10-04-2017 09:42:51