Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Gmina Czarny Bór zaprasza do składania ofert

na potrzeby realizacji zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz

unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu

pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór „

 

 1. Zamawiający

Nazwa Zamawiającego:        Gmina Czarny Bór                                         

REGON:                              890718225                                                                                                                                      

 NIP:                                   886-25-72-974         

Miejscowość                       Czarny  Bór                                                                                                   

Adres :                                ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór       

Strona internetowa:               www.czarny-bor.pl

Tel/fax:                                  74 8450139/ 748450006

Wszelką korespondencję związana z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

                          Gmina Czarny Bór, ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór

 

II .Tryb udzielania zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ZAPYTANIE   OFERTOWE

1.Łączna wartość zamówienia dotycząca realizacji niniejszego zadania została oszacowana  na kwotę poniżej 30 000 euro. Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z   2015r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy w trybie zapytania ofertowego

2. Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

a) strona internetowa Zamawiającego.

 

III .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających  azbest w ramach projektu pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest  z terenu  Gminy Czarny Bór”
 2. Zamawiający informuje, że:

1) przeprowadził inwentaryzację wyrobów zawierających  azbest;

2)Posiada aktualny program usuwania  azbestu  zatwierdzony przez Radę Gminy.

 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o warunki podane  w niniejszym opisie  technicznym przedmiotu zamówienia( zwanym dalej opisem)
 2. Zadanie realizowane będzie na  obszarze Gminy Czarny Bór, na nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich.  Zamawiający przekaże wykaz obiektów objętych realizacją niniejszego zadania ( uwzględnionych do dofinansowania ) w dniu podpisania umowy wyłonionemu Wykonawcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach  (w szczególności gdy właściciel nieruchomości ujęty na wykazie  obiektów zrezygnuje    z usługi lub gdy ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest będzie niższa od przyjętych we wniosku o dofinansowanie, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na rozszerzenie przedmiotu zamówienia Zamawiający może rozszerzyć wykaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego pkt o dodatkowe obiekty, z których Wykonawca usunie materiały zawierające azbest( zadanie nr 1 i zadanie nr 2) Zamawiający poinformuje Wykonawcę  z odpowiednim wyprzedzeniem    o planowanej zmianie.
 3. Wybrany Wykonawca w dniu podpisania umowy oświadczy, ze wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania wykorzysta wyłącznie w celu wykonania tegoż zadania, a dane osobowe będzie chronić zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2016r., poz. 922).
 4. Do Wykonawcy należeć będzie wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, normami i przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z:
 1. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest( Dz. U. z 2004r. Nr71, poz. 649),
 2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów( Dz.U. z 2014r., poz. 1973),
 3. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r. poz. 21),
 4. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów( Dz.U. z 2014r. poz. 1923),
 5. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r.   w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu  wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów( Dz. U. z 2005r. Nr 216, poz. 1824),
 6. Ustawą z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy( Dz. U. z 2016r., poz. 1666 ze zm.)
 7. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane( Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)
 1. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dwa rodzaje zadań:
 1. Zadanie nr 1 – demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest , w postaci pokryć dachowych. Przez wymienione czynności Zamawiający rozumie roboty związane z demontażem materiałów zawierających azbest z nieruchomości objętych wykazem obiektów, zebranie zdemontowanych materiałów oraz ich opakowania i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem- emisją azbestu do środowiska, załadunek materiałów zawierających azbest oraz ich transport na przystosowane do tego składowisko odpadów celem unieszkodliwienia zgodnie  z rozporządzeniem, o którym mowa w niniejszym rozdziale pkt 6 ppkt 1,
 2. Zadanie nr 2 – zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest i zalegających na nieruchomościach. Przez wymienione czynności Zamawiający rozumie prace polegające na zebraniu materiałów zawierających azbest zeskładowanych na nieruchomościach objętych  wykazem; opakowanie materiałów zawierających azbest i ich zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem- emisją azbestu do środowiska, załadunek i transport materiałów zawierających azbest na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem unieszkodliwienia zgodnie  z rozporządzeniem p którym mowa w niniejszym rozdziale pkt.6,ppkt.1.
 1. Dane ilościowe z podziałem na miejscowości dla zakresu objętego zadaniem nr 1:

L.p.

     Miejscowość

Ilość wyrobów zawierających azbest  w Mg

Liczba nieruchomości

1.

Borówno

5,954

3

2.

Czarny Bór

14,144

9

3.

Grzędy

 2,080

2

4.

Grzędy Górne

 2,240

1

5.

Jaczków

 5,600

3

6.

Witków

23,792

9

                   Razem

53,810

27

 

 1. Dane ilościowe z podziałem na miejscowości dla zakresu objętego zadaniem nr 2

L.p.

     Miejscowość

Ilość wyrobów zawierających azbest  w Mg

Liczba nieruchomości

1.

Borówno

8,164

3

2.

Czarny Bór

21,888

6

3.

Grzędy

0,320

1

4.

Grzędy Górne

3,680

1

5.

Jaczków

0,800

1

6.

Witków

8,440

                1

                  Razem

           43,292

              13

 

 1. Podane w tabelach w pkt 8 i 9 dane w zakresie ilości Mg mają charakter orientacyjny       

i  mogą ulec zmianie. Zamawiający przyjął na potrzeby opracowania powyższych danych ,że waga 1m2 płyt azbestowych – 0,016 Mg.

 1. Wykonawca ustali pisemnie z właścicielami nieruchomości znajdujących  się na wykazie obiektów szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z realizacja zadania nr 1 i zadania nr 2 w terminie trzech dni roboczych od podpisania umowy             i przekazania przez Zamawiającego wykazu obiektów objętych realizacja zadania. Na podstawie ustalonych terminów z właścicielami nieruchomości, Wykonawca sporządzi  harmonogram prac. Wszelkie dane ilościowe ujęte w harmonogramie prac winny być wyrażone w Mg.
 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię  harmonogramu prac, o którym mowa w pkt 11 niniejszego rozdziału niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie  2 dni roboczych od dnia upływu terminu wyznaczonego na sporządzenie tego harmonogramu.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Harmonogramu prac w przypadku gdy:
 1. Wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające  realizację zadania nr 1 lub zadania nr 2
 2. Wystąpią inne okoliczności leżące po stronie właścicieli nieruchomości uniemożliwiające wykonywanie prac związanych z realizacją zadania nr 1 lub zadania nr 2 zgodnie z ustalonym wcześniej Harmonogramem.
 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu  kopię zaktualizowanego Harmonogramu prac niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania zmiany z powodu okoliczności, o których  mowa  w pkt 13 pkt 1 i 2 niniejszego rozdziału, z pisemnym uzasadnieniem  zmiany terminu realizacji prac.
 2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie  i drogą e-mail na adres podany  w umowie o każdej przeszkodzie uniemożliwiającej prawidłową i terminową realizację zadania, najpóźniej następnego dnia od wystąpienia przeszkody.
 3. Wykonawca winien opracować przed rozpoczęciem  czynności określonych w pkt 7 niniejszego rozdziału szczegółowy plan prac usuwania wyrobów zawierających azbest dla każdej nieruchomości  objętej wykazem w zakresie określonym w § 6 ust.1 pkt 3 rozporządzenie, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1 niniejszego rozdziału.
 4. Wykonawca przedłoży do wiadomości  Zamawiającemu plan, o którym mowa w pkt 16  niniejszego  rozdziału, na co najmniej 7 dni przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonania prac będących przedmiotem umowy.
 5. Wykonawca zgłosi właściwym organom zamiar przystąpienia do prac, w terminie oraz na warunkach określonych w § 6 ust. 2  i ust. 3 rozporządzenia , o którym mowa w pkt 6 ppkt 1 niniejszego  rozdziału.
 6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania  wyrobów zawierających  azbest z miejsca ich występowania, w tym zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie wyrobów zawierających  azbest zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust.1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1 niniejszego rozdziału.
 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały, narzędzia, sprzęt niezbędny do wykonywania przedmiotu umowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeszkolenia przez uprawnioną instytucję  zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu tych wyrobów praz przestrzegania procedur  dotyczących bezpiecznego postepowania.
 8. Wykonawca urządzi we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia, zaplecze dla wykonywanych prac oraz zabezpieczy tereny, na których będzie usuwany azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący  zminimalizowanie pylenia zgodnie z wymogami określonymi w § 8 ust. 2 rozporządzenia, o którym  mowa w pkt 6 ppkt 1 niniejszego rozdziału.
 10. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia materiałów zawierających azbest z każdej nieruchomości objętej wykazem i dla każdego rodzaju zadania oddzielnie przy udziale właściciela( z której odbierane są materiały zawierające azbest) i pracownika  Zamawiającego. Urządzenie ważące winno posiadać odpowiednie  atesty i certyfikaty        i dokumenty potwierdzające prawidłowy pomiar wagi.
 11. Wykonawca sporządzi protokoły odbioru prac na okoliczność usunięcia wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości( dla każdej nieruchomości i dla każdego        z typu zadań oddzielnie) wraz  z określeniem  ilości odebranych odpadów w Mg po dokonaniu ważenia na warunkach określonych w pkt 25  niniejszego rozdziału. Potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy, właściciela nieruchomości   i pracownika Zamawiającego w trzech egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla właściciela  nieruchomości, Wykonawcy oraz Zamawiającego.
 12. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów i w oparciu o wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
 13. Po wykonaniu prac, o których mowa  w pkt 22 niniejszego rozdziału, Wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi nieruchomości lub innego miejsca zawierającego azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych                 i sanitarnych zgodnie z §8 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1 niniejszego rozdziału dla każdej nieruchomości  i dla każdego z zadań oddzielnie.
 14. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sporządzoną z realizacji prac objętych zadaniem nr 1 i zadaniem nr 2 dokumentację fotograficzną obiektów w wersji papierowej oraz elektronicznej( na płycie CD) sprzed rozpoczęcia usuwania z nich wyrobów zawierających  azbest, jak i po ich usunięciu dla każdej nieruchomości objętej wykazem  i danego typu zadania oddzielnie.
 15. Dokumentacja fotograficzna winna być sporządzona w następujący sposób: minimum 4 fotografie/zdjęcia dla każdej nieruchomości ujętej w wykazie obiektów w sposób umożliwiający identyfikację  obiektu  budowlanego wraz z podaniem miejscowości           i adresu nieruchomości, ze zdjęć wynikać ma  rodzaj/zakres wykonywanego zadania( minimum 2 fotografie sprzed rozpoczęcia usuwania z nieruchomości wyrobów zawierających azbest) maksymalnie 2 fotografie/zdjęcia na jedną kartkę A4.Przedłozenie dokumentacji fotograficznej  wykonanej w analogiczny sposób dotyczy również nieruchomości, na których zeskładowano wyroby zawierające  azbest  i nie będą na tych na tych nieruchomościach wykonywane  prace demontażowe. Jeżeli na danej nieruchomości wykonywane będą oba zadania – dokumentację fotograficzną należy sporządzić dla każdego z zadań oddzielnie.
 16. Do transportu wyrobów i odpadów zawierających  azbest  stosuje się odpowiednio przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych.
 17. Wykonawca zapewni transport odpadów zawierających azbest w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem ich unieszkodliwienia.
 18. Odpady zawierające azbest powinny  być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych.  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 19. Do obowiązków Wykonawcy  należy uporządkowanie terenu  po zakończeniu prac wraz z uzyskaniem oświadczenia właściciela nieruchomości objętej usuwaniem azbestu   o doprowadzeniu działki, z której był pobierany azbest do należytego stanu i porządku.
 20. Jeżeli w trakcie realizacji robót/zadania Wykonawca uszkodzi, zniszczy lub zanieczyści tereny  sąsiednie, w tym drogi winien je przywrócić  po zakończeniu realizacji zadania  do stanu pierwotnego.
 21. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko( miejsce unieszkodliwiania) zgodnie z przepisami obowiązującego  prawa w postaci karty przekazania odpadów. Karty przekazania odpadów powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa  w pkt. 6 ppkt 2 niniejszego rozdziału  w 4 egzemplarzach dla każdej nieruchomości i dla  każdego z zadań objętej realizacji usługi: po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego, dla Wykonawcy, dla właściciela nieruchomości i dla odbiorcy odpadu. Waga z karty przekazania odpadów na składowisko z danej nieruchomości winna odpowiadać wadze określonej w protokołach, o których mowa w pkt 24 niniejszego rozdziału.
 22. Karty przekazania odpadów, o których mowa  powyżej winny być wystawione tylko na wyroby zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą( wyroby zawierające azbest uje te w wykazie obiektów- objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu) Nie dopuszcza się  łączenia w kartach odpadów  unieszkodliwionych  w ramach innej umowy i dla nieruchomości znajdujących się poza wykazem  przekazanym przez Zamawiającego w ramach realizacji niniejszego przedmiotu umowy.
 23. Do kart przekazania odpadów Wykonawca winien dołączyć wykaz posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych  odpadów wyrażoną w Mg dla każdego z zadań.
 24. Wykonawca opracuje i dostarczy  Zamawiającemu zbiorcze zestawienie kart przekazania odpadu w wersji papierowej i elektronicznej( na płycie CD).
 25. Karty przekazania odpadów, o…świadczenia oraz wszystkie wymienione w niniejszym rozdziale protokoły, wykazy, zestawienia, dokumentacja fotograficzna i inne dokumenty winny być dostarczone/przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę przed podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania  bez uwag.
 26.  Zamawiający  jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru końcowego zadania bez uwag w przypadku braku kart przekazania odpadów lub innych dokumentów  określonych w niniejszym Opisie
 27. Za datę ukończenia przedmiotu umowy uznaje się dzień dokonania  przez Wykonawcę zgłoszenia zakończenia prac, jeżeli w wyniku powyższego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór końcowy bez uwag.
 28. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za szkody majątkowe zaistniałe lub związane z realizacja umowy, wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych  wypadków pracowników i osób trzecich w związku z wykonywaniem prac.
 29. Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej we Wrocławiu.

IV. Termin wykonywania zamówienia

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania  umowy do 14 sierpnia 2017r.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach z powodu:
 1. Niesprzyjających warunków atmosferycznych lub
 2. Braku możliwości demontażu lub zabrania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości  z przyczyn wynikających po stronie właściciela  nieruchomości, Zamawiający może na wniosek Wykonawcy przedłużyć termin realizacji umowy o liczbę dni niezbędną do realizacji zadania z zastrzeżeniem , że termin realizacji umowy, nie może wykraczać poza dzień  26 sierpnia 2017r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy  Wykonawcy, którzy spełnią poniższe  warunki:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania zamówienia, jeśli wymagają tego przepisy prawa ,tj. posiadają ważne zezwolenie na prowadzenie działalności,  w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych tj. zawierających azbest   o następującym kodzie 17 06 05 zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach( Dz. U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.).
 2. Posiadają doświadczenie w wykonywaniu podobnego zamówienia, tj. wykonali     ( czyli uzyskali protokół odbioru końcowego bez uwag lub równoważny dokument w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadań o podobnym zakresie(demontaż lub usuwanie materiałów/odpadów zawierających azbest)  o wartości nie mniejszej niż  10 000,00 zł brutto( słownie: dziesięć tysięcy złotych) każde i wykonali to zadanie w sposób należyty oraz ukończyli to zadanie prawidłowo.
 3. Dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym tj. dysponują przeszkolonymi przez uprawnioną instytucję pracownikami, osobami kierującymi lub nadzorującymi prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu  wyrobów zawierających azbest. W zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania. Na potwierdzenie spełnienia opisanego warunku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie ,że osoby, które będą uczestniczyć, w wykonywaniu zamówienia odbyły przeszkolenie,  o którym mowa  w zdaniu wcześniejszym.
 4. Znajdują się  w sytuacji finansowej umożliwiającej  wykonanie zamówienia ,tj.sa ubezpieczeni od odpowiedzialności  cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
 1. W celu potwierdzenia  spełniania warunków, o których mowa wyżej, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów  wymienionych w Rozdziale  VI.
 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  w postepowaniu  na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody spełnia/nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postepowaniu wymaganych od  Wykonawców

 1. Do oferty pod rygorem jej odrzucenia należy załączyć:
 1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1,
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 3. Ważne ( aktualne) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych tj. zawierających azbest o następującym kodzie 17 06 05 zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach( Dz. U  z 2016r. poz. 1987  z pózn. zm.),
 4. Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy –   w tym okresie, co najmniej 3 zadań o podobnym zakresie ( demontaż  lub usuwanie materiałów zawierających azbest) i wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) każde wraz z podaniem ich rodzaju  i wartości, daty i miejsca wykonania  wraz z załączeniem dowodów( poświadczeń) dotyczących najważniejszych, określających  czy prace te zostały wykonane  w sposób należyty i prawidłowo  ukończone( wykaz ma potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w Rozdziale  V pkt 1 ppkt 2 niniejszego Opisu) – wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Opisu;
 5. Oświadczenie o wykonaniu zadania przez przeszkolonych  przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Opisu.
 6. Oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej, doświadczenia, uprawnienia do wykonywania zamówienia, jeśli wymagają tego przepisy prawa – załącznik nr 1  ( Formularz oferty);
 7. Oświadczenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego – załącznik nr 1 ( Formularz oferty)
 8. Opłacona polisę, a w przypadku  jej braku innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 30 000,00 złotych ( słownie:  trzydzieści tysięcy złotych).
 9. Pełnomocnictwo – jeżeli osoba podpisująca w/w dokumenty działa  z upoważnienia  Wykonawcy.
 1. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 2. Wszystkie wymagane dokumenty powinny by  c sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muzą być złożone wraz z tłumaczeniami na język  polski.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia autentyczności przedstawionych  dokumentów, a  w szczególności dokumentów  potwierdzających należyte wykonanie usługi.

VII. Osoby uprawnione do  porozumiewania się  z Wykonawcami: ewentualne pytania  prosimy kierować na adres email: drogi@czarny-bor.pl

1.Zamawiajacy nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami.

 

VIII. Termin  związania  ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 30 dnia. Bieg  terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie

IX. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
 1. Osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców  w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS( lub dokumentach równoważnych) lub  wynikającymi z udzielonego pełnomocnictwa,
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać  z dokumentów( Pełnomocnictwa) załączonych  do oferty.
 3. Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki, skreślenia winny by     c parafowane przez osoby upoważnione  do  reprezentowania Wykonawcy.
 4. Wykonawca składa wypełniony i podpisany Formularz ofertowy  sporządzony ściśle wg wzoru – załącznik nr 1,
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Ofertę, która została złożona po terminie , Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy, który ją złożył.
 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej  prawdziwości.
 8. Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami  i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej  i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opatrzonej tytułem” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Czarny Bór” zaadresowanej do Zamawiającego: Gmina Czarny Bór, ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór z dokładną nazwą   i adresem Wykonawcy. Koperty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór  - Biuro Podawcze.

X. Miejsce składania  ofert

1. Termin składania ofert: ofert należy składać do dnia: 14.04.2017r. do godziny:   14.00.

2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX-lecia PRL 18 – Biuro  Podawcze

 

XI. Opis sposobu obliczenia  ceny

 1. Wykonawca przedstawi obligatoryjnie obok ceny łącznej brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ryczałtowe stawki jednostkowe dla każdego zadania:
 1. Za realizację zadania nr 1 określonego w pkt 7 ppkt 1 Rozdziale  III niniejszego zapytania ofertowego wraz  z wypełnieniem wszelkich obowiązków określonych w niniejszym Opisie w ujęciu kwoty netto, podatek VAT,  ceny brutto za 1 Mg,
 2. Za realizację zadania  nr 2 określonego w pkt 7 ppkt 2 Rozdziału III niniejszego zapytania ofertowego wraz z wypełnieniem wszelkich obowiązków określonych w niniejszym opisie w ujęciu kwoty netto, podatek VAT, ceny brutto za 1 Mg,
 1. Cena brutto łączna(służąca do dokonania wyboru oferty) podana przez Wykonawcę w ofercie jest sumą wszystkich składników 1) i 2) podanych poniżej:
 1. iloczynu ryczałtowej stawki  jednostkowej za realizację zadania nr 1 oraz ilości odebranych materiałów zawierających azbest wyrażonej w Mg( tony) na potrzeby niniejszego postepowania do wyliczenia ceny łącznej należy przyjąć  53,810 Mg), które zdemontowano i odebrano z obiektów objętych wykazem w trakcie realizacji całej umowy,
 2.  iloczynu ryczałtowej stawki jednostkowej za realizację zadania nr 2 oraz ilości odebranych materiałów zawierających azbest  wyrażonej w Mg( tony na potrzeby niniejszego postępowania do wyliczenia ceny łącznej należy przyjąć  43,292 Mg , które odebrane z obiektów objętych wykazem w trakcie realizacji  całej umowy.
 1. Cenę brutto łącznie oraz ryczałtowe stawki jednostkowe należy przedstawić  w sposób określony w  Formularzu ofertowym stanowiącym  Załącznik Nr 1 do niniejszego  zapytania ofertowego.
 2. Cena może być tylko jedna. Cena ryczałtowej stawki jednostkowej dla zadania nr 1 i nr 2  nie ulega zmianie.
 3. Cenę  w złotych polskich należy podać z wydzieleniem kwoty: netto, podatku  VAT oraz brutto, podając  ją w zapisie słownym i liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Ilość odebranych materiałów niebezpiecznych  zawierających azbest może ulec zmianie. Rozliczenie nastąpi w Mg ( tonach) dla każdego z zadań. Podane ilości  Mg dla zadania nr 1 i  nr 2 są wielkościami orientacyjnymi- wynagrodzenie Wykonawcy będzie uzależnione od rzeczywistej ilości Mg materiałów zawierających azbest ujętych w dokumentach z realizacji niniejszego zadania.       W przypadku rozszerzenia zadania( w sytuacji opisanej w Rozdziale III pkt 4) do rozliczenia końcowego zadania obowiązują jednostkowe stawki ryczałtowe dla zadania nr 1 i zadania nr 2 przedstawione przez Wykonawcę  w ofercie.
 5. Przy rozliczaniu końcowym przyjmuje się, że Zamawiający zapłaci proporcjonalnie do wagi odebranych materiałów azbestowych do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem wartości w dół. Obliczenie ceny za rzeczywistą wagę odebranego materiału azbestowego wynoszącą na przykład  10,556 Mg stanowi iloczyn wagi  10,55 Mg oraz stawki za realizację zadania nr  lub zadania nr 2.
 6. Zaoferowane ryczałtowe stawki jednostkowe muszą uwzględniać spełnienie wszelkich warunków realizowanego zadania oraz wykonanie wszystkich prac  i czynności określonych w warunkach podanych w Opisie w szczególności   w rozdziale III niniejszego zapytania ofertowego oraz przepisach obowiązującego w tym zakresie prawa. Ceny – ryczałtowe stawki jednostkowe podane w ofercie muszą zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia( pełny zakres prac), bez których nie można wykonać zamówienia, kalkulacji własnych, koszty wymierne i niewymierne, przewidziane i  nieprzewidziane , które mają lub mogą mieć wpływ na prawidłową realizację zadania, w tym ryzyko Wykonawcy  z tytułu poniesienia kosztów związanych z prawidłową realizacją zadania, w tym kosztów nieujętych w Opisie, a bez których nie można wykonać zamówienia   w sposób prawidłowy, a także oddziaływania innych czynników a. mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić dokonanie wszelkich innych formalności dotyczących w szczególności uzyskania protokołów, wykazów, zestawień, oświadczeń, kart przekazania odpadów, dokumentacji fotograficznej i innych opracowań, o których mowa  w niniejszym Opisie. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę zamówienia. W związku z powyższym , Zamawiający zaleca zapoznanie się z terenem objętym realizacją zamówienia. Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych ze sprawdzeniem warunków wykonania zamówienia w terenie. Zaleca się potwierdzanie umówionych terminów rozpoczęcia  prac na wskazanych nieruchomościach.
 7. Jeżeli złożono oferta., której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej  w niej ceny podatek od  towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca  składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę( rodzaj)  towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku, o którym mowa wcześniej jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego  obowiązku podatkowego  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek.

XII Opis kryteriów, którymi Zamawiający  będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu  oceny ofert

 1. Kryterium wyboru oferty: Cena łączna  - 100%
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z kryterium wyboru ofert uzyska  najniższą cenę łączną.
 3. Oferta z najniższą  cena łączną otrzyma największą ilość punktów podczas oceny.
 4. Maksymalna liczba punktów jaką  może uzyskać Wykonawca wynosi  - 100  punktów.
 5. Sposób obliczenia punktów
 6. KC = CN/COB x 100 ( maksymalna liczba punków  w ocenianej pozycji)

gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych  Wykonawcy

CN-  Najniższa zaoferowania cena łączna, spośród wszystkich ofert nie

         podlegających odrzuceniu

COB- cena łączna  zaoferowana w ofercie badanej

XIII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

 1. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, pod rygorem nieważności będzie zawarta  w formie pisemnej.
 2. Zakres świadczenia Wykonawcy  wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
 3. Przedmiot umowy i zakres obowiązków określone w niniejszym  Opisie zostaną wpisane do umowy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wybór oferty.pdf (PDF, 298.65Kb) 2017-04-25 10:01:20 297 razy
2 Załącznik nr 1 -Formularz oferty.doc (DOC, 55.00Kb) 2017-04-06 14:19:16 306 razy
3 Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług.doc (DOC, 55.00Kb) 2017-04-06 14:19:16 337 razy
4 Załącznik nr 3 - Oświadczenie.doc (DOC, 55.00Kb) 2017-04-06 14:19:16 309 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Żegnałek 06-04-2017 14:19:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Żegnałek 06-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Żegnałek 25-04-2017 10:01:20