Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania - Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe

Czarny Bór, 26.04.2017 r.

 

GKR.271.1.4.2017

Gmina Czarny Bór

ul. XXX-lecia PRL 18

58-379 Czarny Bór

 

ZAPRASZA

 

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej)

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania

„Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Zamówienie obejmuje:

 1. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy, polegającej na adaptacji pomieszczeń na cele mieszkaniowe wraz z ich aranżacją, a następnie jego prezentację w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym zgłoszenie gotowości prezentacji musi nastąpić najpóźniej 14 dni od daty podpisania umowy.
 2. przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie
 3. sporządzenie mapy do celów projektowych,
 4. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli jest wymagana)
 5. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów robót dla poszczególnych branż – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - ilość egzemplarzy drukowanych – po 2 + wersja elektroniczna w PDF tożsama z drukowaną – 23.06.2017 r.
 6. sporządzenie kosztorysów inwestorskich - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389) - ilość egzemplarzy drukowanych 2+ wersja elektroniczna w PDF tożsama z drukowaną – 23.06.2017 r.
 7. wykonanie wszelkich innych, powyżej nie wymienionych opracowań uzupełniających i uzgodnień dokumentacji, pozyskanie decyzji i postanowień, umożliwiających Zamawiającemu uzyskanie decyzji realizacyjnej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych - w szczególności dotyczy to dokumentacji środowiskowej i budowlanej
 8. złożenie wniosku o pozwolenie na budowę z upoważnienia Zamawiającego oraz uzyskanie decyzji realizacyjnej – niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego;
 9. pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji.

 

Zamawiający zamierza wykorzystać dokumentację w celu realizacji zadania „Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe”.

 

Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (winna być opatrzona odpowiednią klauzulą) oraz musi być zgodna z obowiązującymi ją przepisami, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej.

 

Założenia projektowe dla budynku przy Jaczków 22, Gmina Czarny Bór:

Zamawiający przewiduje utworzenie dwóch mieszkań. W lokalach mieszkalnych należy zaprojektować:

- wannę lub kabinę natryskową – w łazience,

- umywalkę – w łazience,

- miskę ustępową – w łazience lub wydzielonym ustępie,

- zlewozmywak,

- czteropaleniskową kuchenkę gazową lub na inne paliwo lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną.

 

Przy wykonywaniu projektu należy uwzględnić istniejące przyłącza, kominy oraz ogrzewanie. W przypadku braku możliwości wykorzystania istniejących przyłączy należy wszelkie zmiany uzgodnić z Zamawiającym.

 

Zadanie pn. „Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe” realizowane będzie w województwie dolnośląskim, powiat wałbrzyski, gmina Czarny Bór, miejscowość: Czarny Bór, działka nr 503/3 o powierzchni 0,1553 ha.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

 

  1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Z postępowania wykluczeni są ponadto Wykonawcy, którzy:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie, chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności;

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

 

  1. Oferty złożone przez Wykonawców wykluczonych uważa się za odrzucone.

 

 1. Rodzaje kryteriów oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
  2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny (waga kryterium 100 %).
  3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie brutto.
  4. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych.

 

 1. Oferta
  1. Oferta Wykonawcy winna posiadać następujące elementy:

a) nazwę i siedzibę Wykonawcy;

b) cenę netto i brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia;

c) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
  2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
  3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w wersji papierowej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
  4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
  5. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy muszą być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez pełnomocnika Wykonawcy.
  6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
  7. W przypadku dołączenia do oferty wymaganych dokumentów sporządzonych w innym języku niż język polski, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  8. Wszelkie skreślenia, poprawki, których dokonał Wykonawca w ofercie muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
  9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
  11. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
  12. Oferty złożone po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy. Oferty, których treść Wykonawca zmieni po upływie terminu składania ofert, Zamawiający odrzuci.
  13. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

 

 1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  2. Wykonawca, który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia zostanie wykluczony z postępowania.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
  1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczna każda ze Stron na żądanie drugiej potwierdzi fakt ich otrzymania.
  2. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanego przez Zamawiającego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie jego nadania i były czytelne.
  3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu.
  4. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami oraz numer faksu Zamawiającego:

numer fax: (+48) 74 8450 006; e-mail: biuro.podawcze@czarny-bor.pl, infrastruktura@czarny-bor.pl

  1. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
  2. Obowiązującą formą prośby o wyjaśnienie jest droga pisemna.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny
  1. Cena oferty musi uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.
  2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości przewidzianej ustawowo (dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena brutto ma zawierać wszelkie obciążenia podatkowe i składkowe zarówno te występujące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego), koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania ekspertów.
  3. Walutą ceny oferty jest złoty polski. Zamawiający nie przewiduje stosowania walut obcych w rozliczeniu.
  4. Cena oferty musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Informacje dotyczące umowy, zawarcia umowy oraz zapłaty
  1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  2. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się w Załączniku nr 3 – wzór umowy.
  3. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wyborze Wykonawcy.
  4. Wynagrodzenie będzie płatne w 2 ratach na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, pierwsza płatność w wysokości połowy wartości zamówienia po wykonaniu czynności określonych w przedmiocie zamówienia a) – f)

 

 1. Udzielenie zamówienia.
  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu, a złożona oferta będzie zgodna z treścią zapytania ofertowego oraz będzie zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
  2. W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  3. Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez Zamawiającego.
  4. Występujące w ofertach oczywiste omyłki rachunkowe zostaną poprawione przez Zamawiającego, jeżeli cena (na druku oferty) podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie.
  5. Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunku udziału w postępowaniu i nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale 2, zostanie wykluczony z postępowania.
  6. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

- Wykonawca, który złożył ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

- w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

- treść oferty jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

- Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty wyjaśnień Wykonawcy wynika, że oferta nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym lub Wykonawca nie poprawi omyłek w treści oferty, do poprawy których został wezwany.

- pomimo wyjaśnień Wykonawcy, Zamawiający uzna, że oferta zawiera rażąco niska cenę;

  1. W przypadku odrzucenia oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego ofertę odrzucił. Zawiadomienie to Zamawiający prześle na wskazany w ofercie adres lub numer faksu lub adres mail. Odpowiedzialność za nieprawidłowe działanie faksów lub podanie niewłaściwego adresu mail ponosi Wykonawca.
  2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej

10.1. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 10.05.2017 r. do godz.15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania - Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe” - biuro podawcze.

10.2. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 

 1. Uwagi końcowe
  1. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.
  2. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w ustawie.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom, którym przesłano treść zapytania ofertowego niezwłocznie w formie pisemnej lub poprzez e-mail. Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia.
  5. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania i złożenia oferty.
  6. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej lub poprzez e-mail wraz z informacją o wynikach postępowania.
  7. W przypadku, gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe do Zamawiającego nie wpłynie żadna ważna oferta, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego Wykonawcy. Dodatkowo, w przypadku, gdy wybrany przez Zamawiającego Wykonawca zrezygnuje z podpisania umowy, do podpisania umowy zostanie zaproszony kolejny Wykonawca, którego oferta uzyskała najwięcej punktów spośród pozostałych ofert, a w przypadku braku innych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego Wykonawcy.

 

 1. Integralną część zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki

Załącznik nr 1 - formularz oferty.

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 – rzut pomieszczeń.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 505.33Kb) 2017-05-16 16:00:29 306 razy
2 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 362.35Kb) 2017-05-12 13:29:51 274 razy
3 Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx (DOCX, 32.45Kb) 2017-04-28 14:00:10 335 razy
4 Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx (DOCX, 30.02Kb) 2017-04-28 14:00:10 362 razy
5 Załącznik nr 3 - wzór umowy.docx (DOCX, 23.27Kb) 2017-04-28 14:00:10 338 razy
6 Plan.pdf (PDF, 776.69Kb) 2017-04-28 14:00:10 358 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Żegnałek 28-04-2017 14:00:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Żegnałek 28-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Żegnałek 16-05-2017 16:00:29