Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała III/23/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-12-27 14:19:06
dokument Uchwała III/22/2018 Uchwała Budżetowa na 2019 rok 2018-12-27 14:17:31
dokument Uchwała III/21/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018 r. Rady Gminy Czarny Bór z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 rok 2018-12-27 14:15:37
dokument Uchwała III/20/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-12-27 14:12:45
dokument Uchwała III/19/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-12-27 14:10:54
dokument Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019-2023 2018-12-27 10:10:06
dokument Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 2018-12-27 10:03:50
dokument Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia ,, Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2019 rok'' 2018-12-27 09:47:41
dokument Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Czarny Bór 2018-12-27 09:08:49
dokument Uchwała Nr III/14/2018 w srawie powolania doraźnej komisji do zmian Statutu Gminy Czarny Bór 2018-12-27 09:06:46
dokument Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie zmian Statutu Gminy Czarny Bór 2018-12-27 09:03:00
dokument Uchwała Nr III/12/2018 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej ,, Strategia Rozwoju Sudety 2030'' 2018-12-27 09:01:02
dokument Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór 2018-12-06 10:58:45
dokument Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie ustalenia stawek podatku i opłat lokalnych na 2019 rok 2018-12-04 10:18:15
dokument Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-12-03 13:26:13
dokument Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór 2018-12-03 13:23:05
dokument Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór 2018-12-03 13:21:11
dokument Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarny Bór 2018-12-03 13:18:35
dokument Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Czarny Bór 2018-11-28 08:18:09
dokument Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-11-28 08:16:55
dokument Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarny Bór 2018-11-28 08:14:09
dokument Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Bór 2018-11-28 08:12:48
dokument Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wybrach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarny Bór 2018-11-28 08:10:21
dokument Uchwała Nr LIV/273/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-10-26 10:12:27
dokument Uchwała Nr LIV/272/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-10-26 10:10:25
dokument Uchwała Nr LIV/271/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnychz terenu gminy Czarny Gór 2018-10-26 10:08:10
dokument Uchwała Nr LIII/270/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-10-04 14:31:09
dokument Uchwała Nr LIII/269/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2018 2018-10-04 14:29:23
dokument Uchwała Nr LII/268/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-09-10 08:06:07
dokument Uchwała Nr LII/267/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-09-10 08:04:53
dokument Uchwała Nr LI/266/2018 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór 2018-09-05 11:45:21
dokument Uchwała Nr LI/265/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-09-05 11:35:43
dokument Uchwała Nr LI/264/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-09-05 11:34:51
dokument Uchwała Nr LI/263/2018 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r. 2018-09-04 15:06:36
dokument Uchwała Nr LI/262/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Czarny Bór 2018-09-04 15:05:35
dokument Uchwała Nr LI/261/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/228/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarny Bór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-09-04 14:55:12
dokument Uchwała Nr LI/260/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2018-09-04 14:54:24
dokument Uchwała Nr LI/259/2018 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Bór 2018-09-04 14:52:43
dokument Uchwała Nr L/258/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-07-25 12:29:12
dokument Uchwała Nr L/257/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czany Bór na 2018 rok 2018-07-25 12:25:10
dokument Uchwała Nr XLIX/256/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-07-11 10:30:06
dokument Uchwała Nr XLIX/255/2018 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Czarny Bór w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2018-07-11 10:29:09
dokument Uchwała Nr XLVIII/254/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-06-28 09:12:35
dokument Uchwała Nr XLVIII/253/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czany Bór na 2018 rok 2018-06-28 09:11:42
dokument Uchwała Nr XLVIII/252/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarny Bór 2018-06-28 09:10:54
dokument Uchwała Nr XLVIII/251/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Czarny Bór 2018-06-28 09:10:04
dokument Uchwała Nr XLVIII/250/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Jaczków 2018-06-28 09:09:16
dokument Uchwała Nr XLVIII/249/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji sanitarnych Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu 2018-06-28 08:13:47
dokument Uchwała Nr XLVII/248/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-06-18 11:50:30
dokument Uchwała Nr XLVII/247/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czany Bór na 2018 rok 2018-06-18 11:49:23
dokument Uchwała Nr XLVI/246/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 2018-05-30 08:38:14
dokument Uchwała Nr XLVI/245/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2017 rok 2018-05-30 08:37:01
dokument Uchwała Nr XLVI/244/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-05-30 08:36:06
dokument Uchwała Nr XLVI/243/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czany Bór na 2018 rok 2018-05-30 08:34:35
dokument Uchwała Nr XLVI/242/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/234/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarny Bór, udostępnianych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2018-05-30 08:33:28
dokument Uchwała Nr XLVI/241/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/221/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 2018-05-30 08:31:18
dokument Uchwała Nr XLVI/240/2018 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej działkę nr 180 obręb Czarny Bór na działkę nr 279/11 obręb Czarny Bór, bez obowiązku dokonywania opłat 2018-05-30 08:25:50
dokument Uchwała Nr XLVI/239/2018 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór oraz oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018-05-30 08:24:36
dokument Uchwała Nr XLVI/238/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2018-05-30 08:22:40
dokument Uchwała Nr XLVI/237/2018 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór 2018-05-30 08:21:10
dokument Uchwała Nr XLV/236/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-05-02 13:28:09
dokument Uchwała Nr XLV/235/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-05-02 13:25:03
dokument Uchwała Nr XLV/234/2018 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarny Bór, udostępnianych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2018-05-02 13:22:16
dokument Uchwała Nr XLIV/233/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarny Bór 2018-04-09 14:11:13
dokument Uchwała Nr XLIV/232/2018 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarny Bór, udostępnianych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2018-04-09 14:10:25
dokument Uchwała Nr XLIV/231/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/145/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa 2018-04-09 14:08:05
dokument Uchwała Nr XLIV/230/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-04-10 12:05:41
dokument Uchwała Nr XLIV/229/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-04-09 14:06:49
dokument Uchwała Nr XLIV/228/2018 w sprawie podziału Gminy Czarny Bór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-06 12:50:55
dokument Uchwała Nr XLIV/227/2018 w sprawie podziału Gminy Czarny Bór na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu 2018-04-06 12:50:03
dokument Uchwała Nr XLIV/226/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Czarny Bór na zadania służące ograniczaniu niskiej emisji w ramach programu priorytetowego pn.: "Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" 2018-04-06 12:48:33
dokument Uchwała Nr XLIV/225/2018 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2018 roku 2018-04-06 11:10:24
dokument Uchwała Nr XLIV/224/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór na 2018 r. 2018-04-06 11:08:17
dokument Uchwała Nr XLIV/223/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Czarny Bór i Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór na 2018 r. 2018-04-06 11:06:44
dokument Uchwała Nr XLIII/222/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-03-06 11:32:55
dokument Uchwała Nr XLII/221/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 6 lat 2018-02-14 10:07:01
dokument Uchwała Nr XLII/220/2018 w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i publicznej szkoły podstawowej na terenie gminy Czarny Bór, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 2018-02-14 10:05:20
dokument Uchwała Nr XLII/219/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-02-14 10:03:38
dokument Uchwała Nr XLII/218/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-02-14 09:52:20
dokument Uchwała Nr XLII/217/2018 w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Grzędy Górne 2018-02-14 09:51:23
dokument Uchwała Nr XLII/216/2018 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "III GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2018-02-14 09:50:23