Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze-przetarg nieograniczony: Dożywianie osób dorosłych oraz uczniów w Zespole Szkół w Czarnym Borze w tym w Szkole podstawowej w Czarnym Borze, Gimnazjum w Czarnym Borze, Szkole Podstawowej w Witkowie w roku 2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borzeogłasza przetarg nieograniczony poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust .8  Prawa zamówień publicznych na zadanie:

 

Dożywianie osób dorosłych oraz uczniów w Zespole Szkół w Czarnym Borze w tym w Szkole podstawowej w Czarnym Borze, Gimnazjum w Czarnym Borze, Szkole Podstawowej w Witkowie w roku 2014
Numer ogłoszenia w BZP: 260645 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Kamiennogórska 22, 58-379 Czarny Bór, woj. dolnośląskie, tel. 74 845 03 67, faks 74 845 03 67.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dożywianie osób dorosłych oraz uczniów w Zespole Szkół w Czarnym Borze w tym w Szkole podstawowej w Czarnym Borze, Gimnazjum w Czarnym Borze, Szkole Podstawowej w Witkowie w roku 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na: 1. Zapewnieniu 1 ciepłego posiłku dla uczniów uczących się w Zespole Szkół w Czarnym Borze tj: Szkole Podstawowej w Czarnym Borze, Gimnazjum w Czarnym Borze oraz Szkole Podstawowej w Witkowie, ich dowiezienia do w/w placówek. Przez jeden gorący posiłek w gramaturze 350g Zamawiający rozumie: - zupa z wkładką, - pierogi, - bigos, - bogracz, - fasolka po bretońsku, plus dodatek w postaci chleba. A także tak zwane drugie danie w gramaturze 350g w postaci: a) wkładu mięsnego lub ryby np: - gulaszu; - potrawki z kurczaka; - klopsików; - kotleta schabowego; - kotleta z piersi z kurczaka; - kotleta z pieczarkami; - ryby w panierce lub bez itp. Gramatura wkładu mięsnego lub rybnego 150g. b) Dodatki do mięsa : w postaci: - ziemniaków; - kaszy; - klusek; - makaronu; Gramatura 150g. c) dodatek w postaci surówki gramatura 50 g. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzane z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania. Posiłki muszą charakteryzować się wysoką jakością, posiadać właściwe walory smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę. Obiad dla każdej osoby powinien być podany na ciepło w pojemniku jednorazowym z kompletem sztućców jednorazowych i serwetek. Obiad ma być dostarczony jako wyporcjowany i gorący. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego tygodnia wystąpiła powtarzalność tego samego zestawu obiadowego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia jadłospisu w formie elektronicznej lub innej dogodnej dla niego na 2 dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego tygodnia dożywiania. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej poczynając od 2.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Szacowana ilość dożywianych dzieci: Szkoła Podstawowa w Czarnym Borze: 50; Gimnazjum w Czarnym Borze:20; Szkoła Podstawowa w Witkowie:30; Ilość wydanych posiłków w całym okresie wykonywania zamówienia wynosić będzie ok. 19.600 ( dziennie 100 posiłków w tym: W Szkole Podstawowej w Czarnym Borze: 50 posiłków dziennie, w Gimnazjum w Czarnym Borze: 20 posiłków dziennie, w Szkole Podstawowej w Witkowie: 30 posiłków dziennie ). Posiłki do Szkół winny być dostarczone pomiędzy godziną 10:05-10:15. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy listy osób uprawnionych do odbioru gorącego posiłku. Pierwszą listę przekaże na 3 dni kalendarzowe przed terminem realizacji zamówienia. W przypadku zmian lista będzie aktualizowana z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Wykonawca odpowiada za transport oraz dostarczenie na miejsce dostawy przedmiotu zamówienia oraz przekazanie go wyznaczonym pracownikom Szkoły. Wykonawca nie może mieć w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie posiłków, natomiast w przypadku zwiększenia liczby dzieci lub młodzieży objętych dożywianiem jest zobowiązany do zapewnienia również im posiłków w ramach zawartej umowy. 2. Wydawaniu posiłków - catering - dla osób dorosłych objętych pomocą w postaci 1 ciepłego posiłku w ramach rządowego programu dożywiania ( rozumienie ciepłego posiłku jak w przypadku dożywiania dzieci). Wsparcie w postaci dożywiania winno być wykonywane w punkcie zorganizowanym przez Wykonawcę. Punkt wydawania posiłków powinien być umiejscowiony na terenie Gminy Czarny Bór i oferować wydawanie posiłków w godzinach od 12:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku. Dożywianie osób dorosłych odbywać się będzie od dnia 2.01.2014 do dnia 31.12.2014. Punkt wydawania posiłków powinien spełniać odpowiednie warunki sanitarne określone w odpowiednich przepisach dotyczących wydawania żywności, a ponadto winien spełniać takie wymagania jak: zamknięte pomieszczenie; możliwość spożycia posiłku na siedząco. Wykonawca winien dostarczyć codziennie do Punktu Wydawania Posiłków odpowiednia ilość porcji. Szacowana ilość osób dożywianych: 15. Szacowana ogólna liczba posiłków w 2014 roku: 3765 ( dziennie 15 posiłków w dni robocze z wyłączeniem weekendów oraz świąt). Wykonawca nie może mieć w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie posiłków, natomiast w przypadku zwiększenia liczby osób dorosłych objętych dożywianiem jest zobowiązany do zapewnienia również im posiłków w ramach zawartej umowy. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy listy osób uprawnionych do odbioru gorącego posiłku. Pierwszą listę przekaże na 3 dni kalendarzowe przed terminem realizacji zamówienia. W przypadku zmian lista będzie aktualizowana z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na liście o której mowa powyżej, potwierdzenia osoby, której posiłek będzie dostarczony poprzez jej czytelny podpis..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.32.10.00-6, 55.52.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawcy, którzy wykonali co najmniej 1 zamówienie w zakresie usług stanowiących przedmiot zamówienia .Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dowodami określającymi, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności : 1/pod warunkiem, że będzie to sprzyjać optymalnemu wykonaniu zamówienia jak również oszczędnemu i celowemu wydatkowaniu środków publicznych 2/ w przypadku gdy zmiany te są korzystne jak również i obojętne dla Zamawiającego 3/ w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to uzasadniają zmianę umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.czarny-bor.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej, 58-379 Czarny Bór ul. Kamiennogórska 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:11.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kamiennogórska 22 58-379 Czarny Bór pokój Nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                       Edyta Śpiewak 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SIWZ.doc (DOC, 234.50Kb) 2013-12-03 14:51:15 631 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Surgieniewicz 03-12-2013 14:51:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Surgieniewicz 03-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Iwona Stępińska 19-02-2014 10:13:43