Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 2019-01-11 12:35:52
dokument Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Czarny Bór 2019-01-11 12:37:43
dokument Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Czarny Bór 2019-02-04 09:16:13
dokument Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-02-04 12:11:36
dokument Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-02-04 12:13:07
dokument Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Czarny Bór do przygotowania i realizacji partnerskiego projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Działanie 3.3. efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.4 typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii-projekty dotyczące zwalczanie emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020 2019-02-04 09:24:37
dokument Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie przekazania w formie darowizny sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu 2019-02-04 09:19:21
dokument Uchwała Nr VI/31/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bórna 2019 rok 2019-02-28 12:56:52
dokument Uchwała Nr VI/32/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-02-28 12:55:06
dokument Uchwała Nr VI/33/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Czarny Bór w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023 2019-02-28 12:53:26
dokument Uchwała Nr VI/34/2019 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą ,,Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze"i 2019-02-22 09:26:57
dokument Uchwała Nr VII/35/2019 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Czarny Bór na lata 2019-2022 2019-04-04 10:24:35
dokument Uchwała Nr VII/36/2019 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2019 roku 2019-04-04 10:31:00
dokument Uchwała Nr VII/37/2019 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażania zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "IV GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2019-04-04 10:36:10
dokument Uchwała Nr VII/38/2019 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Czarny Bór w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujetym w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór 2019-04-04 10:41:00
dokument Uchwała Nr VII/39/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/34/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą " Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze " 2019-04-04 10:44:57
dokument Uchwała Nr VII/40/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-04-04 10:48:29
dokument Uchwała Nr VII/41/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór na 2019 2019-04-04 10:53:33
dokument Uchwała Nr VII/42/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na 2019 r. 2019-04-04 10:55:38
dokument Uchwała Nr VII/43/2019 w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz koszenia poboczy i oczyszcznia rowów przydrożnych dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Czarny Bóra 2019-04-04 10:59:00
dokument Uchwała Nr VIII/44/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-04-18 15:27:04
dokument Uchwała Nr VIII/45/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-04-18 15:29:15
dokument Uchwała Nr VIII/46/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych 2019-04-18 15:30:56
dokument Uchwała Nr VIII/47/2019 w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Wałbrzyskim budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3367D w Witkowie 2019-04-18 15:34:07
dokument Uchwała Nr IX/48/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-05-10 13:28:54
dokument Uchwała Nr IX/49/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-05-13 10:33:13
dokument Uchwała Nr IX/50/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Czarny Bór 2019-05-10 13:31:13
dokument Uchwała Nr X/51/2019 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarn Bór na lata 2019-2029" 2019-06-06 13:41:47
dokument Uchwała Nr X/52/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2019-06-06 13:44:12
dokument Uchwała Nr X/53/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-06-06 13:46:26
dokument Uchwała Nr X/54/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-06-06 14:34:14
dokument Uchwała Nr X/55/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-06-06 14:36:05
dokument Uchwała Nr XI/56/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór votum zaufania 2019-06-26 12:27:47
dokument Uchwała Nr XI/57/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2018 rok 2019-06-26 12:30:28
dokument Uchwała Nr XI/58/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 2019-06-26 12:32:51
dokument Uchwała Nr XI/59/2019 w sprawie Statutu Gminy Czarny Bór 2019-06-26 12:35:13
dokument Uchwała Nr XI/60/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-06-27 07:44:36
dokument Uchwała Nr XI/61/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-06-27 07:46:44
dokument Uchwała Nr XII/62/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-08-08 11:12:21
dokument Uchwała Nr XII/63/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-08-08 11:14:31
dokument Uchwała Nr XIII/64/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/59/2019 Rady Gminy Czarny Bór w sprawie Statutu Gminy Czarny Bór 2019-09-03 09:39:02
dokument Uchwała Nr XIII/65/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2019-09-03 09:41:43
dokument Uchwała Nr XIII/66/2019 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych 2019-09-03 09:43:47
dokument Uchwała Nr XIII/67/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników sądowych 2019-09-03 09:45:54
dokument Uchwała Nr XIII/68/2019 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór 2019-09-03 09:48:51
dokument Nr XIII/69/2019 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór 2019-09-03 09:52:11
dokument Uchwała Nr XIII/70/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarny Bór oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 2019-09-03 09:54:50
dokument Uchwała Nr XIII/71/2019 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarny Bór 2019-09-03 10:00:10
dokument Uchwała Nr XIII/72/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór 2019-09-04 09:51:12
dokument Uchwała Nr XIII/73/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-09-04 09:53:20
dokument Uchwała Nr XIV/74/2019 w sprawie ustalenie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarny Bór 2019-10-07 12:51:38
dokument Uchwała Nr XIV/75/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-10-08 08:28:59
dokument Uchwała Nr XIV/76/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-10-08 08:31:22
dokument Uchwała Nr XV/77/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-10-11 08:56:31
dokument Uchwała Nr XV/78/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-10-11 08:58:41
dokument Uchwała Nr XVI/79/2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarny Bór, udostępnianych dla operatorów publicznych transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2019-11-04 09:10:25
dokument Uchwała Nr XVI/80/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Czarny Bór, gm. Czarny Bór. 2019-11-04 09:13:25
dokument Uchwała Nr XVI/81/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w granicach działki nr 363 o pow.600m2 obręb Borówno 2019-11-04 09:18:18
dokument Uchwała Nr XVI/82/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie części nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 2019-11-04 09:21:51
dokument Uchwała Nr XVI/83/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-11-05 13:51:57
dokument Uchwała Nr XVI/84/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-11-05 13:55:08
dokument Uchwała Nr XVI/85/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję 2020-2023 2019-11-04 09:46:09
dokument Uchwała Nr XVII/86/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-11-08 10:26:03
dokument Uchwała Nr XVII/87/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-11-08 10:29:31
dokument Uchwała Nr XVIII/88/2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2019-12-05 12:26:41
dokument Uchwała Nr XVIII/89/2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/195/2014 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2019-12-05 12:30:11
dokument Uchwała Nr XVIII/90/2019 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok 2019-12-05 12:32:26
dokument Uchwała Nr XVIII/91/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-12-05 12:34:31
dokument Uchwała Nr XVIII/92/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-12-05 12:36:48
dokument Uchwała Nr XVIII/93/2019 uchylająca uchwałę Rady Gminy Czarny Bór Nr XXIV/103/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2019-12-05 12:40:36
dokument Uchwała Nr XIX/94/2019 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2020 rok" 2019-12-30 09:59:37
dokument Uchwała Nr XIX/95/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2019-12-30 10:02:33
dokument Uchwała Nr XIX/96/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Czarny Bór na rok szkolny 2019/2020 2019-12-30 10:06:27
dokument Uchwała Nr XIX/97/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 r. 2019-12-30 10:08:24
dokument Uchwała Nr XIX/98/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-12-30 10:10:17
dokument Uchwała Nr XIX/99/2019 uchwała budżetowa na 2020 rok 2019-12-31 12:08:43
dokument Uchwała Nr XIX/100/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2019-12-31 14:05:09
dokument Uchwała Nr XX/101/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2020-01-07 15:49:36
dokument Uchwała Nr XX/102/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2020-01-07 16:06:41