Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2015 - 2018 2015-01-14 15:25:10
dokument Uchwała Nr III/16/2014 - Uchwała Budżetowa na 2015 rok 2015-01-14 15:23:43
dokument Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014 - 2018 2015-01-14 15:21:46
dokument Uchwała Nr III/14/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2015-01-14 15:18:55
dokument Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie wystąpienia Gminy Czarny Bór z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 2015-01-14 15:17:33
dokument Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/160/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wystąpienia Gminy Czarny Bór z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 2015-01-14 15:11:21
dokument Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie zmian w Statucie Centrum Kultury w Czarnym Borze 2015-01-14 15:09:21
dokument Uchwała Nr III/10/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2007 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze" 2015-01-14 14:58:28
dokument Uchwała Nr III/9/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/54/2003 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą "Centrum Kultury w Czarnym Borze" 2015-01-14 14:55:26
dokument Uchwała Nr III/8/2014 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2015 rok" 2015-01-14 14:52:37
dokument Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego 2014-12-18 11:51:48
dokument Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok 2014-12-18 11:47:28
dokument Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Czarny Bór, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych 2014-12-10 13:56:33
dokument Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór 2014-12-10 13:55:25
dokument Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodnicącego Rady Gminy Czarny Bór 2014-12-10 13:54:33
dokument Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Bór 2014-12-10 13:53:40
dokument Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarny Bór 2014-12-10 13:52:56
dokument Uchwała Nr XLVI/232/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018 2014-11-18 11:59:05
dokument Uchwała Nr XLVI/231/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-11-18 11:56:25
dokument Uchwała Nr XLVI/230/2014 w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór na lata 2014-2032" 2014-11-18 11:10:10
dokument Uchwała Nr XLVI/229/2014 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2014-11-18 11:07:00
dokument Uchwała Nr XLV/228/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014 - 2018 2014-10-03 10:40:33
dokument Uchwała Nr XLV/227/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-10-03 10:36:49
dokument Uchwała Nr XLV/226/2014 w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367" - Etap II 2014-10-03 10:30:21
dokument Uchwała Nr XLV/225/2014 w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-10-03 10:25:27
dokument Uchwała Nr XLIV/224/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Czarny Bór na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu 2014-08-14 14:45:06
dokument Uchwała Nr XLIII/223/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-08-06 13:20:03
dokument Uchwała Nr XLIII/222/2014 w sprawie przejęcia od Powiatu Wałbrzyskiego realizacji odbudowy skrzyżowań oraz zatok autobusowych w drodze powiatowej nr 3367D 2014-08-06 13:18:46
dokument Uchwała Nr XLII/221/2014 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Witkowie 2014-07-04 10:06:59
dokument Uchwała Nr XLII/220/2014 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2014-07-04 10:04:50
dokument Uchwała Nr XLII/219/2014 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-07-04 10:02:37
dokument Uchwała Nr XLII/218/2014 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2014-07-04 10:00:59
dokument Uchwała Nr XLII/217/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej 2014-07-04 09:45:21
dokument Uchwała Nr XLII/216/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018 2014-07-04 09:44:12
dokument Uchwała Nr XLII/215/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-07-04 09:40:53
dokument Uchwała Nr XLII/214/014 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czarny Bór 2014-07-04 09:37:27
dokument Uchwała Nr XLII/213/2014 w sprawie nadania imienia szkołom i placówce oświatowej, wchodzącym w skład Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnym Borze 2014-07-04 09:35:23
dokument Uchwała Nr XLI/212/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-06-09 10:44:18
dokument Uchwała Nr XLI/211/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok 2014-06-09 10:42:50
dokument Uchwała Nr XLI/210/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bórza 2013 rok 2014-06-09 10:41:33
dokument Uchwała Nr XL/209/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018 2014-05-07 08:21:47
dokument Uchwała Nr XL/208/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-05-07 08:19:09
dokument Uchwała Nr XL/207/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Zawieruchy na działalność Wójta Gminy Czarny Bór 2014-05-07 08:17:54
dokument Uchwała Nr XL/206/2014 w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułu: "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2014-05-07 08:16:07
dokument Uchwała Nr XL/205/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/154/2013 Rady Gminy Czarny Bó z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czarny Bór 2014-05-07 08:14:21
dokument Uchwała Nr XXXIX/204/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014 - 2018 2014-04-07 09:36:01
dokument Uchwała Nr XXXIX/203/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-04-07 09:33:12
dokument Uchwała Nr XXXIX/202/2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego 2014-04-07 09:29:49
dokument Uchwała Nr XXXIX/201/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok 2014-04-07 09:28:16
dokument Uchwała Nr XXXIX/200/2014 w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jaczków" 2014-04-07 09:26:58
dokument Uchwała Nr XXXIX/199/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/109/2012 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czarny Bór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-04-07 09:12:23
dokument Uchwała Nr XXXIX/198/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXII/95/2012 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czarny Bór na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu 2014-04-07 08:32:23
dokument Uchwała Nr XXXVIII/197/2014 w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa sołectwa Czarny Bór 2014-03-10 14:51:19
dokument Uchwała Nr XXXVIII/196/2014 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2014-03-10 14:50:23
dokument Uchwała Nr XXXVIII/195/2014 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2014-03-10 14:43:24
dokument Uchwała Nr XXXVIII/194/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok 2014-03-10 14:40:54
dokument Uchwała Nr XXXVIII/193/2014 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2014r. 2014-03-10 14:39:50
dokument Uchwała Nr XXXVII/192/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 200 m2 z nieruchomości stanowiącej własność gminy Czarny Bór na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata dla tej nieruchomości 2014-02-19 10:49:52
dokument Uchwała Nr XXXVII/191/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-02-19 10:46:55
dokument Uchwała Nr XXXVII/190/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/77/2012 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej 2014-02-19 10:45:47
dokument Uchwała Nr XXXVII/189/2014 w sprawie przyjęcia Programu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czarny Bór na lata 2014-2018 2014-02-19 10:37:52
dokument Uchwała Nr XXXVII/188/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego 2014-02-19 10:36:30
dokument Uchwała Nr XXXVII/187/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-19 10:21:30
dokument Uchwała Nr XXXVII/186/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz okreslenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania gmin w zakresie dożywiania 2014-02-19 10:19:33
dokument Uchwała Nr XXXVII/185/2014 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarnym Borze w 2014 r. 2014-02-19 09:37:10