Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXI/103/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na 2020 r. 2020-02-06 10:50:41
dokument Uchwała Nr XXI/104/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór na 2020 r. 2020-02-06 10:53:41
dokument Uchwała Nr XXI/105/2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czarny Bór w roku 2020 2020-02-06 10:56:58
dokument Uchwała Nr XXI/106/2020 w sprawie współnej realizacji z Powiatem Wałbrzyskim budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3367D w Czarnym Borze 2020-02-06 10:59:12
dokument Uchwała Nr XXI/107/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/145/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa 2020-02-06 11:02:08
dokument Uchwała Nr XXI/108/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-02-06 11:04:17
dokument Uchwała Nr XXI/109/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2020-02-06 11:06:20
dokument Uchwała Nr XXI/110/2020 w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Czarny Bór oraz jej jednostkom organizacyjnym 2020-02-06 11:09:58
dokument Uchwała Nr XXI/111/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2020-02-06 11:12:37
dokument Uchwała Nr XXII/112/2020 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju Gminy Czarny Bór na lata 2021-2027 2020-02-13 10:24:58
dokument Uchwała Nr XXIII/113/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór 2020-03-09 10:05:23
dokument Uchwała Nr XXIII/114/2020 w sprawie określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2020-03-09 10:08:48
dokument Uchwała Nr XXIII/115/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-03-09 10:12:42
dokument Uchwała Nr XXIII/116/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2020-03-09 10:16:09
dokument Uchwała nr XXIII/117/2020 w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających, oczyszczania rowów przydrożnych i koszenia poboczy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Czarny Bór 2020-03-09 10:21:20
dokument Uchwała Nr XXIII/118/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarny Bór 2020-03-09 10:23:36
dokument Uchwała Nr XXIII/119/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków i naruszenie interesów skarżącego przez Wójta Gminy Czarny Bór 2020-03-09 10:26:16
dokument Uchwała Nr XXIII/120/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-03-09 10:29:10
dokument Uchwała Nr XXIII/121/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2020-03-09 10:32:09
dokument Uchwała Nr XXIII/122/2020 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn."V GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2020-03-09 10:35:01
dokument Uchwała Nr XXIV/123/2020 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2020 roku 2020-05-07 13:47:12
dokument Uchwała Nr XXIV/124/2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/116/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2020-05-07 13:49:28
dokument Uchwała Nr XXIV/125/2020 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Czarny Bór w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór 2020-05-07 13:51:20
dokument Uchwała Nr XXIV/126/2020 w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody na terenie Gminy Czarny Bór 2020-05-07 13:53:07
dokument Uchwała Nr XXIV/127/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-05-07 13:54:54
dokument Uchwała Nr XXIV/128/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2020-05-07 13:56:35
dokument Uchwała Nr XXV/129/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn."V GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2020-06-04 13:43:56
dokument Uchwała Nr XXV/130/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-06-04 13:45:54
dokument Uchwała Nr XXV/131/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2020-06-04 13:47:47
dokument Uchwała Nr XXVI/132/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór wotum zaufania 2020-07-15 11:27:00
dokument Uchwała Nr XXVI/133/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2019 rok 2020-07-15 11:28:05
dokument Uchwała Nr XXVI/134/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 2020-07-15 11:29:06
dokument Uchwała Nr XXVI/135/2020 w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Wałbrzyskim budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3367D w Witkowie 2020-07-15 11:29:50
dokument Uchwała Nr XXVI/136/2020 w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2020-07-15 11:30:35
dokument Uchwała Nr XXVI/137/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-07-15 11:31:18
dokument Uchwała Nr XXVI/138/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2020-07-15 11:32:12
dokument Uchwała Nr XXVI/139/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2020-07-15 11:33:53
dokument Uchwała Nr XXVI/140/2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/113/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór 2020-07-15 11:34:32
dokument Uchwała Nr XXVI/141/2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/114/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2020-07-15 11:35:09
dokument Uchwała Nr XXVI/142/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2020-07-15 11:35:52
dokument Uchwała Nr XXVI/143/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne 2020-07-15 11:36:31
dokument Uchwała Nr XXVII/144/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-09-11 10:15:22
dokument Uchwała Nr XXVII/145/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2020-09-11 10:17:25
dokument Uchwała Nr XXVIII/146/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-09-16 09:09:18
dokument Uchwała Nr XXIX/147/2020 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Czarny Bór na lata 2020-2027" 2020-10-05 13:07:29
dokument Uchwała Nr XXIX/148/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Czarny Bór na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji w ramach programu priorytetowego pn.:"Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" 2020-10-05 13:10:37
dokument Uchwała Nr XXIX/149/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze 2020-10-05 13:12:09
dokument Uchwała Nr XXIX/150/2020 w sprawie zarządzenie wyborów przedterminowych sołtysa oraz rady sołeckiej sołectwa Witków 2020-10-05 13:15:00
dokument Uchwała Nr XXIX/151/2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/115/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-10-05 13:18:26
dokument Uchwała Nr XXIX/152/2020 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/142/2020 Rady Gminy czarny Bór z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2020-10-05 13:20:49
dokument Uchwała Nr XXIX/153/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy czarny Bór na 2020 rok 2020-10-05 13:22:10
dokument Uchwała Nr XXIX/154/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2020-10-05 13:23:31
dokument Uchwała Nr XXX/155/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Boguszów - Gorce i Gminy Czarny Bór przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Boguszów - Gorce 2020-11-13 10:11:28
dokument Uchwała Nr XXX/156/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-11-13 10:12:12
dokument Uchwała Nr XXX/157/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2020-11-13 10:12:59
dokument Uchwała Nr XXXI/158/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn."Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój" 2020-12-03 08:00:08
dokument Uchwała Nr XXXI/159/2020 w sprawie sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-12-03 08:06:29
dokument Uchwała Nr XXXI/160/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Czarny Bór, gm. Czarny Bór- część 1 2020-12-03 08:08:32
dokument Uchwała Nr XXXI/161/2020 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok 2020-12-03 08:09:47
dokument Uchwała Nr XXXI/162/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-12-03 08:10:57
dokument Uchwała Nr XXXI/163/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2020-12-03 08:16:43
dokument Uchwała Nr XXXII/164/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska 2020-12-09 13:10:51
dokument Uchwała Nr XXXII/165/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-12-09 13:12:05
dokument Uchwała Nr XXXII/166/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2020-12-09 13:19:30
dokument Uchwała Nr XXXIII/167/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-12-22 11:59:38
dokument Uchwała Nr XXXIII/168/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2020-12-22 12:01:32
dokument Uchwała Nr XXXIV/169/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2021-01-04 10:51:59
dokument Uchwała Nr XXXIV/170/2020 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2021 rok " 2021-01-04 10:53:00
dokument Uchwała Nr XXXIV/171/2020 w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarny Bór w roku szkolnym 2020/2021 2021-01-04 10:53:44
dokument Uchwała Nr XXXIV/172/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2021-01-04 10:54:34
dokument Uchwała Nr XXXIV/173/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-01-04 10:55:21
dokument Uchwała Nr XXXIV/174/2020 - UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2021 ROK 2021-01-04 10:56:12
dokument Uchwała Nr XXXIV/175/2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-01-04 10:57:02
dokument Uchwała Nr XXXV/176/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu, z nieruchomości stanowiącej własność gminy Czarny Bór, na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata dla tego lokalu 2021-01-05 09:04:10
dokument Uchwała Nr XXXV/177/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2021-01-05 09:04:55
dokument Uchwała Nr XXXV/178/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-01-05 09:05:34