Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony-Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników oraz przebudowa ujęcia wody w Czarnym Borze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gmina Czarny Bór ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust .8  Prawa zamówień publicznych na zadanie:

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników oraz przebudowa ujęcia wody w Czarnym Borze
Numer ogłoszenia BZP: 99789 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Czarny Bór , ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór, woj. dolnośląskie, tel. 074 8450139, faks 074 8450006.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.czarny-bor.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników oraz przebudowa ujęcia wody w Czarnym Borze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników oraz przebudowa ujęcia wody w Czarnym Borze. Zad. 1 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników w Czarnym Borze . Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odbudowę nawierzchni drogi po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, utwardzenie nawierzchni chodników oraz nawierzchni przed garażami dz. nr 370/15, 394/39. Zad. 2 Przebudowa ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze. Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze dz. nr 10/3, w zakresie której przewidziano min. : stację uzdatniania wody, zbiornik retencyjny, pole filtracyjne, rurociągi tłoczne i ssawne ze zbiornika retencyjnego, instalacje elektryczne, ogrodzenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót (które stanowią materiał pomocniczy)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.20.00-2, 45.23.24.00-6, 45.23.24.40-8, 45.23.21.30-2, 45.11.00.00-1, 45.11.20.00-5, 45.11.27.30-1, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.24.00-6, 45.23.24.30-5, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.12.00-2, 45.31.60.00-5, 45.31.56.00-4, 45.31.61.00-6, 45.31.71.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia w wysokości: Zad. 1 - 40 000 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych) . Zad. 2- 15 000 zł ( słownie : piętnaście tysięcy złotych) 3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : BGŻ S.A. Wałbrzych 14 2030 0045 1110 0000 0086 6160 dla wadium z adnotacją Zad. 1 wadium - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników w Czarnym Borze, Zad. 2 wadium- Przebudowa ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych , 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert .Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czarny Bór. 6.Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, 7. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 8. W przypadku niezabezpieczenia oferty wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt 3. wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawcy którzy: - ubiegając się o wykonanie zadania nr 1- zrealizowali co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości nie mniejszej niż 700 000 zł każda oraz wykonali 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem wykonanie drogi z kostki betonowej, brukowej o wartości nie mniejszej niż 700 000 zł każda. - ubiegając się o wykonanie zadania nr 2- zrealizowali co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę, przebudowę, modernizację ujęcia wody o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł każda. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał zrealizowanie zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dowodami określającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawcy którzy: - ubiegając się o wykonanie zadania nr 1- zrealizowali co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości nie mniejszej niż 700 000 zł każda oraz wykonali 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem wykonanie drogi z kostki betonowej, brukowej o wartości nie mniejszej niż 700 000 zł każda. - ubiegając się o wykonanie zadania nr 2- zrealizowali co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę, przebudowę, modernizację ujęcia wody o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł każda. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał zrealizowanie zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dowodami określającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.czarny-bor.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX- lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:26.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX- lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników w Czarnym Borze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odbudowę nawierzchni drogi po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, utwardzenie nawierzchni chodników oraz nawierzchni przed garażami dz. nr 370/15, 394/39.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.20.00-2, 45.23.24.00-6, 45.23.24.40-8, 45.23.21.30-2, 45.11.00.00-1, 45.11.20.00-5, 45.11.27.30-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.10.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Przebudowa ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze dz. nr 10/3, w zakresie której przewidziano min. : stację uzdatniania wody, zbiornik retencyjny, pole filtracyjne, rurociągi tłoczne i ssawne ze zbiornika retencyjnego, instalacje elektryczne, ogrodzenie..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.24.00-6, 45.23.24.30-5, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.12.00-2, 45.31.60.00-5, 45.31.56.00-4, 45.31.61.00-6, 45.31.71.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 28.11.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Czarny Bór

                                                                                                              Adam Górecki 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o zawarciu umowy.doc (DOC, 26.00Kb) 2014-06-20 12:59:43 458 razy
2 Informacja o wyborze oferty.pdf (PDF, 529.79Kb) 2014-06-09 14:13:02 558 razy
3 SIWZ.doc (DOC, 319.50Kb) 2014-05-09 11:31:21 643 razy
4 Zał. nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiOR- Zad.1 Kanalizacja ul. Skalników.rar (RAR, 12.46Mb) 2014-05-09 11:31:21 712 razy
5 Zał. nr 8 do SIWZ, dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiOR- Zad. 2 Ujęcie wody ul. Leśna.rar (RAR, 7.68Mb) 2014-05-09 11:31:21 684 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Surgieniewicz 09-05-2014 11:31:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Surgieniewicz 09-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Alicja Surgieniewicz 20-06-2014 12:59:43