Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr LXIII/335/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2023-01-24 08:40:14
dokument Uchwała Nr LXIII/334/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2023-01-24 08:38:43
dokument Uchwała Nr LXIII/333/2022 w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy 2023-01-24 08:37:25
dokument Uchwała Nr LXII/332/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/317/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok 2023-01-03 11:40:26
dokument Uchwała Nr LXII/331/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2023-01-03 11:39:32
dokument Uchwała Nr LXII/330/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2023-01-03 11:38:24
dokument Uchwała Nr LXII/329/2022 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2023-01-03 11:37:34
dokument Uchwała Nr LXII/328/2022 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2023 ROK 2023-01-03 11:36:27
dokument Uchwała Nr LXII/327/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok 2023-01-03 11:35:14
dokument Uchwała Nr LXII/326/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok 2023-01-03 11:34:25
dokument Uchwała Nr LXII/325/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Czarny Bór oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Czarny Bór na 2023 rok 2023-01-03 11:33:37
dokument Uchwała Nr LXII/324/2022 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2023 rok" 2023-01-03 11:32:17
dokument Uchwała Nr LXII/323/2022 zmieniająca uchwałę Nr XIV/74/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarny Bór 2023-01-03 11:31:17
dokument Uchwała Nr LXII/322/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2023-01-03 11:30:25
dokument Uchwała Nr LXII/321/2022 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Czarny Bór na lata 2023-2026 2023-01-03 11:29:03
dokument Uchwała Nr LXII/320/2022 w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu 2023-01-03 11:27:53
dokument Uchwała Nr LXI/319/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-12-21 12:44:19
dokument Uchwała Nr LXI/318/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-12-21 12:43:16
dokument Uchwała Nr LXI/317/2022 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok 2022-12-21 12:42:25
dokument Uchwała Nr LXI/316/2022 zmieniająca uchwałę nr XXXIV/169/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku z usługami opiekuńczymi. 2022-12-21 12:41:30
dokument Uchwała Nr LXI/315/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Czarny Bór 2022-12-21 12:40:21
dokument Uchwała Nr LXI/314/2022 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 2022-12-21 12:39:05
dokument Uchwała Nr LXI/313/2022 w sprawie ułatwienia prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 2022-12-21 12:37:58
dokument Uchwała Nr LX/312/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-12-01 11:30:34
dokument Uchwała Nr LX/311/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-12-01 11:27:43
dokument Uchwała Nr LIX/310/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-11-07 11:45:20
dokument Uchwała Nr LIX/309/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-11-07 11:44:04
dokument Uchwała Nr LIX/308/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Czarny Bór a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT AW. 2022-11-07 11:42:46
dokument Uchwała Nr LIX/307/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarny Bór na lata 2022-2027 2022-11-07 11:41:07
dokument Uchwała Nr LIX/306/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Patryka Janusza Króla dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 2022-11-07 11:40:08
dokument Uchwała Nr LVIII/305/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-10-13 11:17:48
dokument Uchwała Nr LVIII/304/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-10-13 11:16:55
dokument Uchwała Nr LVII/303/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-10-13 11:15:30
dokument Uchwała Nr LVII/302/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-10-13 11:14:21
dokument Uchwała Nr LVII/301/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/71/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarny Bór 2022-10-13 11:12:40
dokument Uchwała Nr LVI/300/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-09-20 11:08:00
dokument Uchwała Nr LVI/299/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-09-20 11:06:55
dokument Uchwała Nr LVI/298/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-09-20 11:05:46
dokument Uchwała Nr LVI/297/2022 w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarny Bór w roku szkolnym 2022/2023 2022-09-20 11:04:28
dokument Uchwała Nr LVI/296/2022 w sprawie nadania Panu Janowi Zającowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2022-09-20 11:03:12
dokument Uchwała Nr LVI/295/2022 w sprawie nadania Panu Krzysztofowi Pływaczykowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2022-09-20 11:01:23
dokument Uchwała Nr LVI/294/2022 w sprawie nadania Panu Zbigniewowi Filipowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2022-09-20 11:00:01
dokument Uchwała Nr LVI/293/2022 w sprawie nadania Panu Janowi Wojtasowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2022-09-20 10:58:22
dokument Uchwała Nr LVI/292/2022 w sprawie nadania Panu Radosławowi Romanikowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2022-09-20 10:53:43
dokument Uchwała Nr LVI/291/2022 w sprawie nadania Panu Kazimierzowi Lipieniowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2022-09-20 10:52:39
dokument Uchwała Nr LVI/290/2022 w sprawie nadania Panu Józefowi Lipieniowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2022-09-20 10:51:32
dokument Uchwała Nr LV/289/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-08-10 10:37:44
dokument Uchwała Nr LV/288/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-08-10 10:36:44
dokument Uchwała Nr LV/287/2022 w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu zarządzania obrębem skrzyżowania dróg powiatowych nr 3367D i 3464D w Jaczkowie. 2022-08-10 10:35:43
dokument Uchwała Nr LIV/286/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-07-12 09:16:17
dokument Uchwała Nr LIV/285/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-07-12 09:15:13
dokument Uchwała Nr LIV/284/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Czarny Bór 2022-07-12 09:14:10
dokument Uchwała Nr LIV/283/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok 2022-07-12 09:13:02
dokument Uchwała Nr LIV/282/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2021 rok 2022-07-12 09:11:48
dokument Uchwała Nr LIV/281/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór wotum zaufania 2022-07-12 09:10:35
dokument Uchwała Nr LIII/280/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-06-22 12:34:57
dokument Uchwała Nr LIII/279/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-06-22 12:33:40
dokument Uchwała Nr LIII/278/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 6 w granicy ewidencyjnej obrębu Grzędy Górne. 2022-06-22 12:32:24
dokument Uchwała Nr LIII/277/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 5 w granicy ewidencyjnej obrębu Grzędy. 2022-06-22 12:31:23
dokument Uchwała Nr LIII/276/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 4 w granicy ewidencyjnej obrębu Czarny Bór. 2022-06-22 12:30:17
dokument Uchwała Nr LIII/275/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 3 w granicy ewidencyjnej obrębu Borówno. 2022-06-22 12:28:57
dokument Uchwała Nr LIII/274/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 2 w granicy ewidencyjnej obrębu Witków. 2022-06-22 12:27:29
dokument Uchwała Nr LIII/273/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 1 w granicy ewidencyjnej obrębu Jaczków. 2022-06-22 12:25:44
dokument Uchwała Nr LII/272/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-05-17 13:37:07
dokument Uchwała Nr LII/271/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-05-17 13:36:13
dokument Uchwała Nr LII/270/2022 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "VII GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2022-05-17 13:35:18
dokument Uchwała Nr LII/269/2022 w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw 2022-05-17 13:33:27
dokument Uchwała Nr LI/268/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-04-21 09:21:30
dokument Uchwała Nr LI/267/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-04-21 09:19:41
dokument Uchwała Nr LI/266/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Czarny Bór 2022-04-21 09:18:31
dokument Uchwała Nr LI/265/2022 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2022 rok" 2022-04-21 09:17:32
dokument Uchwała Nr L/264/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-03-11 09:55:26
dokument Uchwała Nr L/263/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-03-11 09:54:23
dokument Uchwała Nr L/262/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku wyzywającej Radę Gminy Czarny Bór do podjęcia uchwał: o zakazie stosowania na obszarze Gminy Czarny Bór ?maseczek ochronnych?, o zakazie stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz o zakazie stosowania ?szczepionek? mRNA (wszystkich producentów) z dnia 21 grudnia 2021 r. 2022-03-11 09:53:35
dokument Uchwała Nr L/261/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2022-03-11 09:52:52
dokument Uchwała Nr L/260/2022 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Czarny Bór w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2022-03-11 09:51:59
dokument Uchwała Nr L/259/2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2022-03-11 09:51:02
dokument Uchwała Nr L/258/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czarny Bór 2022-03-11 09:49:46
dokument Uchwała Nr L/257/2022 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2022 roku 2022-03-11 09:48:24
dokument Uchwała Nr XLIX/256/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-02-04 12:54:28
dokument Uchwała Nr XLIX/255/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-02-04 12:53:20
dokument Uchwała Nr XLIX/254/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/237/2021 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-02-04 12:52:16