Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XV/91/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2016-01-11 14:26:37
dokument Uchwała Nr XV/90/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2016-01-11 14:24:51
dokument Uchwała Nr XIV/89/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2015-12-30 13:02:32
dokument Uchwała Nr XIV/88/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2015-12-30 12:52:46
dokument Uchwała Nr XIV/87/2015 - Uchwała Budżetowa na 2016 r. 2015-12-30 12:24:32
dokument Uchwała Nr XIV/86/2015 w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie gminy Czarny Bór, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 2015-12-30 12:23:08
dokument Uchwała Nr XIV/85/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadań przez Gminę Czarny Bór z Powiatem Wałbrzyskim i gminami Walim oraz Stare Bogaczowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1., na rzecz realizacji projektu: "Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Walim, Czarny Bór" 2015-12-30 12:11:32
dokument Uchwała Nr XIV/84/2015 w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2015-12-30 12:08:49
dokument Uchwała Nr XIV/83/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2015-12-30 12:04:33
dokument Uchwała Nr XIV/82/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-12-30 12:02:52
dokument Uchwała Nr XIV/81/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór na 2016 r. 2015-12-30 12:01:42
dokument Uchwała Nr XIV/80/2015 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 2015-12-30 12:00:41
dokument Uchwała Nr XIV/79/2015 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2016 r." 2015-12-30 11:59:17
dokument Uchwała Nr XIV/78/2015 w sprawie przyjęcia "Koncepcji gospodarki wodno - ściekowej dla Gminy Czarny Bór" 2015-12-30 11:08:44
dokument Uchwała Nr XIII/77/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2015-12-10 10:10:15
dokument Uchwała Nr XIII/76/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-12-10 10:04:42
dokument Uchwała Nr XIII/75/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-12-10 09:53:57
dokument Uchwała Nr XIII/74/2015 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 roku 2015-12-10 09:28:54
dokument Uchwała Nr XII/73/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2015-11-04 13:20:37
dokument Uchwała Nr XII/72/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-11-04 13:18:57
dokument Uchwała Nr XII/71/2015 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2015-11-04 12:15:28
dokument Uchwała Nr XII/70/2015 w sprawie nadania Księdzu Władysławowi Stępniakowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2015-11-04 12:13:44
dokument Uchwała Nr XII/69/2015 w sprawie nadania pośmiertnie Panu Józefowi Pawlikowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2015-11-04 12:12:44
dokument Uchwała Nr XII/68/2015 w sprawie nadania pośmiertnie Panu Józefowi Masłowcowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2015-11-04 12:11:33
dokument Uchwała Nr XII/67/2015 w sprawie nadania Panu Jarosławowi Janikowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2015-11-04 12:09:20
dokument Uchwała Nr XII/66/2015 w sprawie nadania Panu Andrzejowi Chmielewskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2015-11-04 12:08:21
dokument Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Myśliwiec na działalność Wójta Gminy Czarny Bór 2015-09-30 11:54:01
dokument Uchwała Nr XI/64/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2015-09-30 11:39:38
dokument Uchwała Nr XI/63/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-09-30 11:27:32
dokument Uchwała Nr XI/62/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję 2016 - 2019 2015-09-29 10:36:16
dokument Uchwała Nr XI/61/2015 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 2015-09-29 10:34:39
dokument Uchwała Nr XI/60/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014 - 2020 z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Czarny Bór z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej 2015-09-29 10:32:43
dokument Uchwała Nr XI/59/2015 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich 2015-09-29 10:28:44
dokument Uchwała Nr XI/58/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wystąpienia Gminy Czarny Bór z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 2015-09-29 10:24:42
dokument Uchwała Nr XI/57/2015 w sprawie wniesienia apelu do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie niektórych zapisów projektu ustawy Prawo wodne 2015-09-29 10:22:20
dokument Uchwała Nr X/56/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2015-07-24 08:59:35
dokument Uchwała Nr X/55/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-07-22 15:30:04
dokument Uchwała Nr X/54/2015 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czarny Bór 2015-07-21 12:35:30
dokument Uchwała Nr X/53/2015 w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367" - Etap III 2015-07-21 12:33:31
dokument Uchwała Nr X/52/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników sądowych 2015-07-21 12:30:27
dokument Uchwała Nr X/51/2015 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych 2015-07-21 12:12:02
dokument Uchwała Nr X/50/2015 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarny Bór do podjęcia działań mających na celu ochronę interesu Gminy Czarny Bór w procesie realizacji inwestycji "Budowy obwodnicy Czarnego Boru" 2015-07-21 12:11:05
dokument Uchwała Nr X/49/2015 w sprawie dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze 2015-07-21 12:09:11
dokument Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie opracowania koncepcji zagospodarowania turystycznego pod nazwą "Wokół Trójgarbu" 2015-07-06 15:19:58
dokument Uchwała Nr IX/47/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego 2015-07-06 15:18:34
dokument Uchwała Nr IX/46/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-07-06 15:17:12
dokument Uchwała Nr VIII/45/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-03 10:59:07
dokument Uchwała Nr VIII/44/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2014 rok 2015-06-03 10:58:44
dokument Uchwała Nr VIII/43/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2015 - 2018 2015-06-02 16:23:18
dokument Uchwała Nr VIII/42/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-06-02 12:16:52
dokument Uchwała Nr VIII/41/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Czarny Bór 2015-06-02 12:15:27
dokument Uchwała Nr VIII/40/2015 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 2015-06-02 12:10:04
dokument Uchwała Nr VIII/39/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Czarny Bór w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce w okresie programowania 2014 - 2020 2015-06-02 12:04:58
dokument Uchwała Nr VII/38/2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-04-29 17:37:48
dokument Uchwała Nr VII/37/2015 w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz koszenia poboczy i oczyszczenia rowów przydrożnych dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Czarny Bór 2015-04-29 17:36:14
dokument Uchwała Nr VI/36/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2015-2018 2015-04-02 11:52:07
dokument Uchwała Nr VI/35/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-04-02 11:43:12
dokument Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok 2015-04-02 11:32:06
dokument Uchwała Nr VI/33/2015 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich 2015-04-02 11:31:07
dokument Uchwała Nr VI/32/2015 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2015 roku 2015-04-02 11:29:46
dokument Uchwała Nr VI/31/2015 w sprawie zmian w Statucie Centrum Kultury w Czarnym Borze 2015-04-02 11:28:33
dokument Uchwała Nr VI/30/2015 w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze, znajdującej się w Witkowie nr 89 2015-04-02 11:21:26
dokument Uchwała Nr VI/29/2015 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze i Centrum Kultury w Czarnym Borze 2015-04-02 11:20:13
dokument Uchwała Nr VI/28/2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przeznaczone w 2015r. 2015-04-02 11:18:50
dokument Uchwała Nr VI/27/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na 2015 r. 2015-04-02 11:15:03
dokument Uchwała Nr VI/26/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór na 2015 r. 2015-04-02 11:13:57
dokument Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2015-2018 2015-02-26 09:38:48
dokument Uchwała Nr V/25/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Czarny Bór a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej 2015-02-24 07:59:38
dokument Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-02-11 08:53:21
dokument Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarny Bór 2015-02-11 08:51:39
dokument Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Czarny Bór 2015-02-11 08:47:16
dokument Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Witkowie 2015-02-11 08:45:58
dokument Uchwała Nr IV/19/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarny Bór na lata 2015 - 2017 2015-02-11 08:43:57
dokument Uchwała Nr IV/18/2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Czarny Bór 2015-02-11 08:40:52