Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych należy:

 1. zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi,
 2. prowadzenie ewidencji, przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
 3. prowadzenie rejestrów Wójta (zarządzeń, umów, skarg, wniosków i petycji itp.),
 4. nadzór i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony www urzędu,
 5. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
 6. analiza kosztów funkcjonowania Urzędu,
 7. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe,
 8. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
 9. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz prac społecznie- użytecznych,
 10. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, w zakresie zatrudniania stażystów, pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych oraz prac społecznie- użytecznych,
 11. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych,
 12. organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
 13. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
 14. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników i kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
 15. nadzorowanie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego Urzędu,
 16. koordynacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Czarny Bór,
 17. prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i dowodami osobistymi,
 18. prowadzenie spraw wynikających z prawa o zgromadzeniach,
 19. prowadzenie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami powszechnymi,
 20. prowadzenie rejestru wyborców,
 21. współpraca z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu,
 22. współpraca z jednostkami: Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz Komendą Miejską Policji,
 23. współdziałanie z organami wojskowymi,
 24. reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej,
 25. prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową i  rejestracją na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
 26. przygotowywanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 27. przygotowywanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby, za żołnierza samotnego,
 28. ustalanie i uzupełnianie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,
 29. prowadzenie obsługi kancelaryjno- technicznej organów Rady Gminy i samorządów wiejskich,
 30. prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej, wynikających z ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw,
 31. przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych,
 32. obsługa kancelaryjno-techniczna komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
 33. zapewnianie warunków działania gminnym placówkom- oświatowym,
 34. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 35. podejmowanie działań w zakresie organizacji bezpłatnego transportu i opieki dla dzieci szkolnych,
 36. sprawowanie nadzoru i współpraca z kierownikiem jednostek oświatowych nad realizacją przepisów dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych,
 37. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem działalności upowszechniania kultury i sztuki, w tym nad funkcjonowaniem bibliotek i świetlic,
 38. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki poprzez współdziałanie z klubami, zrzeszeniami sportowymi i turystycznymi,
 39. działanie na rzecz rozwoju bazy i obiektów sportowo- rekreacyjnych,
 40. inicjowanie rozwoju usług sportowych i turystycznych,
 41. sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym także przyrodniczymi,
 42. promowanie gminy, w tym także poprzez współpracę z mediami,
 43. prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia w zakresie objętym właściwością Wójta,
 44. prowadzenie spraw związanych z polityką społeczną,
 45. prowadzenie punktu potwierdzania profili zaufanych.

Stanowiska:

Jolanta Dziwak - Insp. ds. obywatelskich

Katarzyna Tomasiak - Insp. ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej

Anna Wodziak - Insp. ds. kancelaryjno- technicznych

Elżbieta Zielińska - Insp. ds. oświaty, sportu i kultury

Joanna Jasiak - Łabendowicz - Insp. ds. administracyjnych i promocji gminy

Michalina Baran - Insp. ds. organizacyjnych

Małgorzata Kamińska - Insp. ds. administracyjnych i promocji gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Stępińska 10-06-2013 10:38:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Tomasiak 10-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Tomasiak 11-08-2022 10:40:48