Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Referat Budżetu i Finansów

Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy:

 1. opracowywanie wieloletnich prognoz finansowych w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu publicznego,
 2. opracowywanie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy oraz  uchwał i zarządzeń w sprawie jej zmian,
 3. proponowanie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 4. opracowywanie projektu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy oraz uchwał i zarządzeń w sprawie jej zmian,
 5. opracowywanie projektów uchwał w sprawie zaciągania kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych,
 6. opracowywanie projektów i planów rzeczowo-finansowych Urzędu,
 7. nadzór nad projektami i planami finansowymi jednostek organizacyjnych gminy i innych jednostek powiązanych z budżetem gminy,
 8. koordynacja i nadzór nad pozyskiwaniem środków finansowych z dotacji z budżetu państwa,
 9. współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i funduszy zewnętrznych w zakresie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy celowych krajowych i zagranicznych na realizację zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 10. prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu gminy i ksiąg rachunkowych Urzędu,
 11. prowadzenie ewidencji i analiza przychodów i rozchodów Gminy,
 12. prowadzenie ewidencji księgowej i analiza długu publicznego Gminy,
 13. prowadzenie ewidencji udzielonych pożyczek z budżetu Gminy oraz nadzór nad ich spłatą,
 14. dyspozycja środkami w zakresie spłat zaciągniętych przez Gminę pożyczek, kredytów oraz wykupu wyemitowanych obligacji,
 15. sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy i ich analiza,
 16. sporządzanie jednostkowych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków Urzędu oraz ich analiza,
 17. sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego Urzędu,
 18. sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego Gminy,
 19. sporządzanie bilansu skonsolidowanego Gminy,
 20. nadzorowanie realizacji umowy zawartej z bankiem obsługującym budżet Gminy,
 21. prowadzenie ewidencji wartości środków trwałych i finansowego majątku trwałego (akcje, udziały),
 22. opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy,
 23. współpraca w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji bilansowej,
 24. rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu,
 25. prowadzenie rozliczeń z bankami w zakresie środków pieniężnych, przechowywanie depozytów oraz ewidencjonowanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania, tj. kontokwitariusze, dowody wypłaty itp. o ile nie zostały powierzone innemu stanowisku lub referatowi,
 26. prowadzenie ewidencji zaangażowania środków finansowych będących w planie finansowym Urzędu,
 27. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów księgowych, ich zgodności z planem finansowym,
 28. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych gminy i urzędu,
 29. naliczanie i wypłata pracownikom urzędu i innym osobom fizycznym wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło, stypendiów, diet radnych i innych świadczeń wypłacanych w ramach planu finansowego urzędu,
 30. naliczanie, rozliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 31. prowadzenie ewidencji księgowej dotacji na podstawie zatwierdzonych planów finansowych udzielanych dla gminnych instytucji kultury, innych jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów,
 32. prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczanie środków z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz funduszy celowych,
 33. prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczanie środków z dotacji z budżetu Unii Europejskiej,
 34. prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczanie środków z dotacji z innych funduszy celowych krajowych i zagranicznych,
 35. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych,
 36. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie udzielania pomocy publicznej w zobowiązaniach podatkowych,
 37. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie powołania inkasentów podatków i opłat lokalnych,
 38. prowadzenie ewidencji podatkowej i księgowej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 39. prowadzenie postępowań podatkowych oraz wystawianie decyzji, postanowień z zakresu podatków i opłat lokalnych,
 40. prowadzenie spraw w zakresie stosowania ulg, odroczeń, umorzeń w spłacie należności podatkowych, opłat i należności cywilnoprawnych,
 41. prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu należności podatkowych, opłat i należności cywilnoprawnych,
 42. sprawdzanie terminowości wpłat należności podatkowych oraz wpłat na poczet cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności gminy,
 43. dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości,
 44. podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia i wezwania do zapłaty,
 45. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych wynikających z prowadzonej ewidencji podatkowej,
 46. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stanie zaległości w opłatach cywilnoprawnych lub niepodatkowych należnościach publicznoprawnych oraz zaświadczeń wynikających z prowadzonej ewidencji księgowej,
 47. prowadzenie ewidencji księgowej dochodów skarbu państwa, rozliczanie i przekazywanie zgromadzonych dochodów do budżetu państwa,
 48. centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług VAT wszystkich jednostek budżetowych gminy,
 49. prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie wymiaru, księgowania wpłat i egzekucji opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 50. zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym do organu egzekucyjnego lub Komornika Sądowego,
 51. prowadzenie obsługi finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 52. zapewnienie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu,
 53. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych.

 

Stanowiska:

Halina Poniewierska - Inspektor ds. księgowości podatkowej

Agnieszka Lassak - Inspektor ds. księgowości budżetowej

Irena Gregorczyk - Inspektor ds. księgowości budżetowej

Ilona Piżyńska-Napierała - Inspektor ds. księgowości budżetowej i egzekucji

Anna Filip - Inspektor ds. księgowości budżetowej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Stępińska 10-06-2013 10:38:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Stępińska 10-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Iwona Stępińska 03-03-2021 13:19:36