Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami


Numer ogłoszenia w BZP: 120115 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarny Bór, ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór, woj. dolnośląskie, tel. 074 8450139, faks 074 8450006 , strona internetowa www.czarny-bor.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego usług polegających na zastępstwie procesowym oraz doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w związku z postępowaniem o zwrot nadpłaconego podatku VAT..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.11.00.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Gmina Czarny Bór zamierza udzielić zamówienia na usługi prawnicze w zakresie zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego związanego z postępowaniem o zwrot nadpłaconego podatku VAT, o szacowanej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8. W myśl art. 5 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym- tj. usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami , trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwem prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Ernst&Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy Sp. k., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

                                                                                                                                                    Wójt Gminy Czarny Bór

                                                                                                                                                    Adam Górecki

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Surgieniewicz 21-06-2013 10:34:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Surgieniewicz 21-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Iwona Stępińska 19-02-2014 10:09:29