Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gmina Czarny Bór ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust .8  Prawa zamówień publicznych na zadanie:

 

 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Numer ogłoszenia w BZP: 256145 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Czarny Bór , ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór, woj. dolnośląskie, tel. 074 8450139, faks 074 8450006.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.czarny-bor.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych), który zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku. Okres kredytowania ustala się od dnia udzielenia kredytu do dnia 31.12.2016 r., przy czym spłata kredytu następować będzie począwszy od miesiąca stycznia 2014 roku. Spłata rat kapitałowych i odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wysokość raty kapitałowej wynosi: 36.111 zł przez okres 35 miesięcy plus ostatnia 36 rata wyrównująca w kwocie 36.115 zł. Oprocentowanie kredytu liczone będzie według stopy opartej na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku. Bank udzielający kredytu nie pobierze kosztów prowizji od uruchomienia kredytu lub innych czynności bankowych. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Data planowanego uruchomienia kredytu nie później niż do dnia 16 grudnia 2013 r. Zamawiającemu przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. O wysokości odsetek i/lub raty kapitałowej do zapłaty oraz wysokości oprocentowania obowiązującego w okresie odsetkowym, za który naliczono odsetki, Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego najpóźniej na 5 (słownie: pięć) dni przed datą płatności, bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Za spłatę rat kapitałowych i odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. W przypadku przedterminowej spłaty części kredytu Wykonawca dokona aktualizacji harmonogramu spłat rat kapitałowych bez kosztów obciążających Zamawiającego. Nie dopuszcza się możliwości kapitalizacji odsetek..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymaga się aby Wykonawca posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia (tj. udzielenie kredytu) zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 2002 roku, tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1376 z późniejszymi zmianami oraz ewentualne inne akty prawa - w tym europejskiego).Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego dokumentu. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://czarny_bor.bipgmina.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX- lecia PRL 18 58-379 Czarny Bór..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:09.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Biuro Podawcze (na parterze) Urzędu Gminy w Czarnym Borze ul. XXX- lecia PRL 18,58-379 Czarny Bór.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rb-NDS - III.2013.pdf (PDF, 393.32Kb) 2013-11-28 14:55:41 603 razy
2 Rb-Z - III.2013.pdf (PDF, 562.71Kb) 2013-11-28 14:55:41 574 razy
3 SIWZ.doc (DOC, 237.50Kb) 2013-11-28 14:50:16 603 razy
4 OPINIA RIO - kredyt.pdf (PDF, 654.29Kb) 2013-11-28 14:50:16 890 razy
5 uchwała.kredyt.pdf (PDF, 254.74Kb) 2013-11-28 14:50:16 559 razy
6 Rb-27S - III.2013.pdf (PDF, 2.88Mb) 2013-11-28 14:50:16 582 razy
7 Rb-28S - III.2013.pdf (PDF, 5.49Mb) 2013-11-28 14:50:16 576 razy
8 Rb-N - III.2013.pdf (PDF, 503.63Kb) 2013-11-28 14:50:16 563 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Surgieniewicz 28-11-2013 14:50:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Surgieniewicz 28-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Iwona Stępińska 19-02-2014 10:13:11