Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o zamówieniu -Przebudowa budynku mieszkalnego w Czarnym Borze przy ul. XXX-lecia PRL 51 z dostosowaniem do utworzenia mieszkań socjalnych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gmina Czarny Bór ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust .8  Prawa zamówień publicznych na zadanie:

 

Przebudowa budynku mieszkalnego w Czarnym Borze przy ul. XXX-lecia PRL 51 z dostosowaniem do utworzenia mieszkań socjalnych.


Numer ogłoszenia w BZP: 32587 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Czarny Bór , ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór, woj. dolnośląskie, tel. 074 8450139, faks 074 8450006.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.czarny-bor.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa budynku mieszkalnego w Czarnym Borze przy ul. XXX-lecia PRL 51 z dostosowaniem do utworzenia mieszkań socjalnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i remont budynku mieszkalnego, w zakresie robót niezbędnych do utworzenia mieszkań socjalnych. W opracowaniu projektowym wyodrębniono 6 mieszkań: - 3 mieszkania w skład których wchodzą: 2 pokoje(w tym 1 z aneksem kuchennym), łazienka, komunikacja i pomieszczenie na kocioł na paliwo stałe, - 3 mieszkania w skład których wchodzą 3 pokoje(w tym 1 z aneksem kuchennym), łazienka, komunikacja i pomieszczenie na kocioł na paliwo stałe. Mieszkania będą wyposażone w instalacje wodociągową , kanalizacji sanitarnej, elektryczną, c.o. z kotłem na paliwo stałe. Składowanie paliwa na cały sezon grzewczy przewiduje się w projektowanych, jako wolnostojący obiekt, komórkach lokatorskich zlokalizowanych na terenie posesji. Zakres prac obejmuje m.in.: -wykonanie nowego układu mieszkań (rozbiórka poszczególnych ścianek działowych, uporządkowanie funkcji, wykonanie nowego podziału ścianami działowymi, wykonanie nowych i zamurowanie starych otworów drzwiowych), -likwidację piwnic - wyburzenie stropu nad piwnicą i jego zasypanie, zagruzowanie - wymianę stropów drewnianych nad korytarzem i klatką schodową na WPS na belkach stalowych - wymianę biegów schodowych pomiędzy kondygnacjami na schody żelbetowe, -całkowitą przebudowę przewodów kominowych tj. rozbiórka istniejących kominów, montaż projektowanych kominów systemu Schiedel, porządkujących w budynku podłączenia zainstalowanych urządzeń grzewczych oraz zapewniających właściwą, wymaganą przepisami wentylację pomieszczeń, - przemurowanie fragmentów ścian ostatniej kondygnacji wraz ze zmianą gabarytów otworów okiennych, - całkowitą wymianę drewnianej konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w pełnym zakresie, - wykonanie niezbędnych przekuć i przebić, - montaż instalacji elektrycznej, wod-kan, armatury - remont elewacji poprzez docieplenie ścian zewnętrznych budynku warstwą styropianu i wykonanie faktury z cienkowarstwowego tynku strukturalnego, - przebudowę schodów zewnętrznych do budynku od strony podwórza. - wykonanie podbicia fundamentów budynku , - budowę komórek stanowiących miejsce składowania opału. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót (który stanowi materiał pomocniczy)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.33.11.00-7, 45.33.24.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2, 45.31.23.11-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) . 3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : BGŻ S.A. 14 2030 0045 1110 0000 0086 6160 dla wadium z adnotacją:wadium - Przebudowa budynku mieszkalnego w Czarnym Borze przy ul. XXX-lecia PRL 51 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych , 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert .Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czarny Bór. 6.Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, 7. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 8. W przypadku niezabezpieczenia oferty wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt 3. wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie, budowie, przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmujące swoim zakresem roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne (instalacje wod.kan., c.o., elektryczne), o kubaturze budynku nie mniejszej niż 1000 m3 każda. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał zrealizowanie zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dowodami określającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie


O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie, budowie, przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmujące swoim zakresem roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne (instalacje wod.kan., c.o., elektryczne), o kubaturze budynku nie mniejszej niż 1000 m3 każda. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał zrealizowanie zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dowodami określającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.czarny-bor.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX- lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:07.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Podawcze (na parterze) Urzędu Gminy w Czarnym Borze ul. XXX- lecia PRL 18,58-379 Czarny Bór..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wójt Gminy Czarny Bór

                                                                                Adam Górecki 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o zawarciu umowy.pdf (PDF, 156.93Kb) 2014-04-08 15:13:57 470 razy
2 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 552.86Kb) 2014-03-24 12:30:14 692 razy
3 (2) wyjaśnienia do SIWZ.pdf (PDF, 1.60Mb) 2014-03-04 12:43:41 549 razy
4 wyjaśnienia do SIWZ.pdf (PDF, 328.43Kb) 2014-02-21 12:23:54 524 razy
5 Zał.do SIWZ nr 7,8- do wydruku.zip (ZIP, 19.10Mb) 2014-02-19 14:40:45 609 razy
6 SIWZ.doc (DOC, 252.00Kb) 2014-02-18 15:59:33 704 razy
7 Zał. nr 7 Dokumentacja projektowa.rar (RAR, 14.85Mb) 2014-02-18 15:59:33 704 razy
8 Zał nr 8-1 Przedmiar robót.rar (RAR, 627.75Kb) 2014-02-18 15:59:33 673 razy
9 Zał. nr 8-2 STWiORB.rar (RAR, 3.32Mb) 2014-02-18 15:59:33 649 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Surgieniewicz 18-02-2014 15:59:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Surgieniewicz 18-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Alicja Surgieniewicz 08-04-2014 15:13:57