Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Odbudowa drogi gminnej - dz. 80 i dz. 79 w Borównie

 
 
 
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.czarny-bor.pl
Ogłoszenie nr 57586 - 2017 z dnia 2017-04-03 r.
Czarny Bór: „Odbudowa drogi gminnej – dz. 80 i dz. 79 w Borównie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarny Bór, krajowy numer identyfikacyjny 89071822500000, ul. ul. XXX-lecia PRL  18, 58379   Czarny Bór, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 450 139, e-mail czarny-bor@bazagmin.pl, faks 748 450 006.
Adres strony internetowej (URL):
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bip.czarny-bor.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.czarny-bor.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie papierowej osobiście, pocztą lub za poednictwem kurier
Adres:
Gminaarny Bór, ul. XXX-leia PRL 18, 58-379 Czarnyn Bór

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odbudowa drogi gminnej – dz. 80 i dz. 79 w Borównie”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest droga zlokalizowana w miejscowości Borówno (dz. ewid. nr 79 i 80; obręb 0001 Borówno) leżąca w północnej części gminy Czarny Bór, powiat wałbrzyski. Istniejąca droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej, częściowo utwardzonej tłuczniem. Szerokość jezdni jest stała i wynosi ok. 3,0m. W wyniku opadów deszczu droga uległa zniszczeniu. Stan techniczny nawierzchni jest zły, występują liczne deformacje nawierzchni. Brak jest odpowiedniego odwodnienia, co powoduje dalszą degradację drogi w czasie ulewnych deszczy oraz gromadzenie się wód opadowych i roztopowych przy krawędzi jezdni. W km 0+060,96 istniejący przepust kołowy załamany. Wlot i wylot rowu częściowo zamulony. Charakterystyka drogi: droga wewnętrzna o przekroju jednoprzestrzennym, jednopasowym. Kategoria ruchu KR1. Zgodnie z ustaleniami z zarządcą drogi – Gminą Czarny Bór w ramach niniejszego opracowania odbudowa obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 9 cm na całej powierzchni jezdni, podbudowy z kruszywa o gr. 20 cm. Konstrukcja na podłożu wzmocnionym stabilizowanym cementem o gr. 15 cm. Wzdłuż jednej krawędzi jezdni projektuje się korytko drogowe szerokości 60cm, drugą krawędź jezdni ogranicza pobocze o szerokości 0,5m wykonane z kruszywa 0/31,5. Parametry drogi uzyskane w efekcie przebudowy: - klasa techniczna drogi – droga wewnętrzna, - kategoria ruchu - KR1, - szerokość - 3,0m na całej długości odbudowywanego odcinka, - pobocze utwardzone szerokości 0,5m - długość- 350,00m - pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne prawostronne 2% - grubość konstrukcji nawierzchni - 29 cm - układ warstw: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 5cm podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 – 20 cm stabilizacja gruntu cementem – 15 cm grunt rodzimy ODWODNIENIE Jako docelowy odbiornik wód deszczowych przewidziano rów odwadniający na działce nr 69 będący w zarządzie Gminy Czarny Bór. Przewiduje się renowację wraz z profilowaniem rowu zgodnie z projektem. Projektuje się przebudowę przepustu w km 0+060,96, do którego odprowadzona zostanie woda ze ścieku ulicznego. Ściek uliczny zaprojektowano całej długości odbudowywanego odcinka drogi. Ściek uliczny realizowany z korytka drogowego szerokości 60cm na ławie z betonu C12/15. Dodatkowo w najniższym punkcie niwelety tj. w km 0+044,44 zaprojektowano wpust uliczny typowy wykonany z prefabrykowanych elementów betonowych z rusztem żeliwnym lub polimerobetonowym klasy min. D400. Połączenie z przepustem przewiduje się za pomocą rur z tworzyw sztucznych PE/PP/PVC w klasie SN8, wpiętej w studnię rewizyjną Ø1200 wykonaną z prefabrykowanych elementów betonowych posadowioną na ławie z chudego betonu grubości 20cm. Zwięczenie należy wykonać za pomocą pokrywy nastudziennej zamkniętej włazem klasy D400 z ryglem. Projektuje się oczyszczenie i odmulenie istniejącego rowu na długości 125m. Umocnienie dna i skarp rowu w pobliżu wlotu i wylotu kostką kamienną 8/11 cm (wypełnienie) na podbudowie betonowej grubości 10 cm. Obruk kostką kamienną 8/11 należy wykonać w obramowaniu wykonanym z kostki kamiennej 18/22cm na podbudowie betonowej grubości 10 cm. ZJAZDY INDYWIDUALNE W ramach opracowania przewiduje się budowę trzech zjazdów indywidualnych o konstrukcji jak jezdnia. PRZEPUSTY Projektuje się przepust rurowy PE/PP Ø600 w km 0+060,96. Przewiduje się posadowić przepust na podsypce piaskowej gr 15cm i kruszywie łamanym 0/31,5 cm gr 15 cm. Przy odtworzeniu terenu i wykonywaniu zasypek wszystkie zasypki należy wykonać z kruszywa naturalnego zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,0. W ramach projektowanych robót przewiduje się: Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni oraz istniejącego przepustu, Wyniesienie trasy i punktów wysokościowych w terenie, Wykonanie przepustu rurowego Ø600 wraz z studnią rewizyjną Ø1200, Czyszczenie i profilowanie istniejącego rowu na odcinku dł. ok. 80 m, Wykonanie odprowadzenia wody za pomocą wpustu ulicznego w km 0+043,22 wraz z podłączeniem do istniejącego rowu rurami PE/PP/PVC, Wykonanie koryta pod projektowaną konstrukcję drogi. Rzędne dna koryta winny się znajdować 44 cm poniżej projektowanej niwelety drogi, Wykonanie stabilizacji gruntu cementem gr. 15 cm. Stabilizację RM 1,5 – 2,5 MPa należy dowieźć z wytwórni. Na wykonanej stabilizacji wymagane jest osiągnięcie wtórnego modułu odkształcenia nie mniejszego niż 100 MPa. Dopuszczalne jest wykonanie stabilizacji „na miejscu” po uprzednim potwierdzeniu gestorów o braku istniejących sieci uzbrojenia terenu. Ułożenie korytek betonowych szerokości 60cm leżących na ławie z betonu C12/15 o gr. 15 cm. na całej długości odbudowywanej drogi (jednostronnie), Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm grubości 20 cm. Na wykonanej podbudowie wymagane jest osiągnięcie wtórnego modułu odkształcenia nie mniejszego niż 120 MPa Wykonanie obruku ścianek czołowych przepustu z kostki kamiennej 8/11 („obramówka” z kostki kamiennej 18/22) wraz z brukowaniem dna rowu na długości 2m przy wlocie i wylocie przepustu. Dno rowu brukowane kostką kamienną 18/22cm na ławie betonowej gr. 10cm Wykonanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grubości 5cm. Wykonanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4cm Roboty porządkowe. Integralną część SIWZ stanowią: Projekt Budowlano-Wykonawczy, Kosztorys Ofertowy oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45111200-0, 45112700-2, 45231000-5, 45232130-2, 45233120-6, 45233200-1, 45233220-7, 45233221-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/08/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 200.000 PLN. Powyższą sytuację finansową Wykonawca udokumentuje za pomocą zaświadczenia z banku prowadzącego obsługę finansową Wykonawcy. Zamawiający wymaga również aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w kwocie 200.000 zł. (art. 22 c Ustawy) oraz ubezpieczenie kontraktu w wysokości nie mniejszej niż wartość kontraktu;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia: - kierownikiem budowy – kierownikiem robót w branży drogowej: • liczba osób: 1, • posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, obejmujące swym zakresem zakres prac objęty zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. • minimalne doświadczenie: 3 lata od uzyskania uprawnień, • będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe odpisy i zaświadczenia dla każdego z nich; - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe zaświadczenia dla każdego z nich; - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczen Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe zaświadczenia dla każdego z nich; - dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; - zaświadczenie z banku prowadzącego obsługę finansową Wykonawcy, dokumentujące posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową zgodnie z postanowieniami 6.1. c) SIWZ, wystawione nie później niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert; - informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenia na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminy składani ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; - oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; - oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); - w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz, że Wykonawca spełnienia warunek określony w art. 29 ust. 3a Ustawy (załącznik nr 5); - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z pkt 6.1. f) SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6). W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie składa ten Wykonawca, który spełnia dany warunek. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oceniane będzie łączne spełnianie warunku. - Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona – sporządza Wykonawca.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- wykaz robót budowlanych, zgodnie z pkt 6.1. d) SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą inne dokumenty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów (załącznik nr 4). W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie składa ten Wykonawca, który spełnia dany warunek. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oceniane będzie łączne spełnianie warunku
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
16.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, 67 8395 0001 0023 7158 2000 0006 dla wadium z adnotacją „Wadium – Odbudowa drogi gminnej – dz. 80 i dz. 70 w Borównie”; ? w poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; ? w gwarancji bankowej; ? w gwarancji ubezpieczeniowej; ? w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 16.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 16.4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty, a kopię złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czarny Bór. 16.5. Wadium złożone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręcznie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. 16.6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 16.7. Gwarancja lub poręczenie musi posiadać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. W treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem Polskiem i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. 16.8. W przypadku niezabezpieczenia oferty wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt 16.2 wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
kryterium cena oferty 60
kryterium termin wykonania 20
c) kryterium gwarancja 20
 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
20.1. Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy będący załącznikiem nr 7 do niniejszego SIWZ. 20.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy (art. 144 Ustawy PZP) w poniżej opisanym zakresie i przypadkach: a) termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy tj. np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, itp.; b) zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp.; c) regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie podpisania umowy, wywołujące potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; d) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach; e) wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu, powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy; f) zmiany wynagrodzenia umownego brutto z uwagi na zmianę stawki podatku VAT. Zmiana będzie wprowadzona do umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT; g) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; h) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie zakładał w ofercie wykonania danej części zamówienia przy pomocy podwykonawcy; i) konieczność zmiany osób wyszczególnionych w ofercie – kierownika budowy – kierownika robót w branży drogowej, kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, projektanta branży drogowej, projektanta branży sanitarnej - warunkiem zmiany będzie wykazanie przez Wykonawcę, że nowa osoba spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; j) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; k) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru; l) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę; m) w ramach art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane; n) zmiana dokonana na podstawie art. 67 ust. 6 i 7 Ustawy PZP; 20.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Z uwzględnieniem postanowień pkt. 20.4. Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej strony. Druga strona zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 20.4. W przypadku zmiany umowy w okolicznościach określonych w pkt. 20.2. ppkt g), h) zmiana zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Wykonawcę, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w umowie w zapisach dot. podwykonawców. Zmiana zostanie wprowadzona w terminie określonym w zapisach umowy dot. podwykonawców. 20.5. Zasady określone w pkt. 20.4 nie mają zastosowania do zmiany, o której mowa w pkt. 20.2. ppkt f), w tym przypadku Zamawiający poinformuję na piśmie Wykonawcę o nowej stawce podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
13.20. Zmawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, załączać stosowne wyjaśnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o której mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP. 13.21. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, Nr 153 poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób uniemożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. W przypadku braku wskazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 
 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx (DOCX, 18.01Kb) 2017-05-08 15:30:00 350 razy
2 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 367.78Kb) 2017-04-28 09:07:29 351 razy
3 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 333.94Kb) 2017-04-20 08:26:48 349 razy
4 mapa Borówno.pdf (PDF, 2.14Mb) 2017-04-03 15:35:17 438 razy
5 mapa Borówno1 .pdf (PDF, 2.14Mb) 2017-04-03 15:35:17 395 razy
6 Rys 3 Niweleta .pdf (PDF, 569.17Kb) 2017-04-03 15:34:06 416 razy
7 Rys 4 Przekroje konstrukcyjne .pdf (PDF, 275.68Kb) 2017-04-03 15:34:06 432 razy
8 Rys 5 Przepust P-1 .pdf (PDF, 489.35Kb) 2017-04-03 15:34:06 408 razy
9 TOM II Kosztorys ofertowy Borówno.pdf (PDF, 207.94Kb) 2017-04-03 15:34:06 418 razy
10 TOM IV SSTWiORB Borówno.pdf (PDF, 1.10Mb) 2017-04-03 15:34:06 434 razy
11 załącznik 6 kadra.doc (DOC, 37.00Kb) 2017-04-03 15:32:42 395 razy
12 załącznik 7 umowa.docx (DOCX, 36.89Kb) 2017-04-03 15:32:42 407 razy
13 załacznik 8 Kosztorys ofertowy.xlsx (XLSX, 13.77Kb) 2017-04-03 15:32:42 443 razy
14 TOM I Opis techniczny Borówno.pdf (PDF, 216.05Kb) 2017-04-03 15:32:42 537 razy
15 Rys 1 Lokalizacja .pdf (PDF, 439.88Kb) 2017-04-03 15:32:42 447 razy
16 Rys 2 PZT .pdf (PDF, 1.77Mb) 2017-04-03 15:32:42 435 razy
17 SIWZ.pdf (PDF, 481.90Kb) 2017-04-03 15:31:42 448 razy
18 załącznik 1 oferta.doc (DOC, 60.00Kb) 2017-04-03 15:31:42 396 razy
19 załącznik 2 dot. przesłanek wykluczenia.doc (DOC, 37.50Kb) 2017-04-03 15:31:42 384 razy
20 załącznik 3 dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (DOC, 39.50Kb) 2017-04-03 15:31:42 399 razy
21 załącznik 4 wykaz robót.doc (DOC, 39.00Kb) 2017-04-03 15:31:42 392 razy
22 załącznik 5 zatrudnienie.doc (DOC, 31.50Kb) 2017-04-03 15:31:42 391 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Żegnałek 03-04-2017 15:31:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Żegnałek 03-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Żegnałek 08-05-2017 15:30:00